تحصيلات تكميلي

تاريخ دفاع : 26/12/75

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دكتر سيد مهدي‌ نوريان‌‌‌

نام و نام خانوادگي : معصومه‌ پورجعفر چليكداني‌‌‌

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دكتر مظاهر مصفا‌‌‌

حيرت‌ در ابيات‌ عرفاني

(آثار سنايي‌ و عطار)

چكيده

بعد از مقدمه‌ مبسوط‌ پيرامون‌ زمينه‌هاي‌ پيدايش‌ تصوف‌ و عرفان‌ و مسلك‌هاي‌ تأثيرگذار در عرفان‌ ايراني‌ بشرح‌آن‌ پرداخته‌ و پس‌ از آن‌ شاخه‌هاي‌ عرفان‌ و تصوف‌ و علل‌ جدايي‌ و وجوه‌ افتراق‌ آن‌ دو را بيان‌ نموده‌ايم‌ و فرق‌ صوفيه‌را معرفي‌ كرده‌ايم‌ همچنين‌ به‌ معرفي‌ سرآمدان‌ هر دو تفكر چه‌ در نظم‌ و جه‌ در نثر فارسي‌ پرداخته‌ايم‌ بعد از آن‌واديهاي‌ سلوك‌ را كه‌ موضوع‌ حيرت‌ عمدتاً در آنجا مورد بحث‌ است‌ را مطرح‌ ساخته‌ و بطور مبسوط‌ آن‌ را معرفي‌كرده‌ايم‌ همچنين‌ موضوع‌ حيرت‌ را در قرآن‌ مورد بررسي‌ قرار داده‌ايم‌ سپس‌ حيرت‌ ممدوح‌ و مذموم‌ را كه‌ در كتب‌عرفاني‌ بطور مختصر به‌ آن‌ اشاره‌ شده‌ است‌ مورد بررسي‌ قرار داده‌ و سرانجام‌ ارتباط‌ موضوع‌ حيرت‌ را با معرفت‌ درادبيات‌ فرعاني‌ مطرح‌ كرده‌ايم‌ و در پايان‌ موضوع‌ حيرت‌ را در آثار عطار و سنايي‌ با رعايت‌ تقدم‌ و تأخر لازم‌ بررسي‌كرده‌ايم

هدف‌ اصلي‌ از اين‌ تحقيق‌ بيان‌ پيچيدگيهاي‌ بحث‌ و آشكار نمودن‌ مكنونات‌ آن‌ و روشن‌ نمودن‌ سير مدارج‌ و بحث‌و بيان‌ ناگفته‌هايي‌ است‌ كه‌ خود به‌ تنهايي‌ داراي‌ اهميت‌ بوده‌ و همچنين‌ گفته‌هايي‌ كه‌ بر آن‌ تعمق‌ و تأمل‌ نشده‌