تحصيلات تكميلي

تاريخ دفاع : 10/4/76

رشته و گرايش : فلسفه-غرب

استاد مشاور : دكتر فتحعلي‌ اكبري‌

نام و نام خانوادگي : كريم مسعودي‌‌‌‌‌‌‌

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دكتر مهدي‌ دهباشي‌

ترجمه‌ و شرح‌ نقد عقل‌ عملي‌ ايمانوئل‌ كانت‌

چكيده

يكي‌ از موضوعهاي‌ بسيار مهم‌ كليه‌ مكاتب‌ فلسفي‌ و به‌ ويژه‌ فلسفه‌ نقدي‌ كانت‌ ، فلسفه‌ اخلاق‌ مي‌باشد . پرداختن‌ به‌اين‌ مسئله‌ در فلسفه‌ نقدي‌ كانت‌ از جايگاه‌ خاصي‌ برخوردار است‌ تا حدي‌ كه‌ يكي‌ از سه‌ اثر مهم‌ نقدي‌ كانت‌ ، نقد عقل‌عملي‌ مي‌باشد كه‌ به‌ بحث‌ در بارة‌ مسائل‌ اخلاقي‌ مي‌پردازد و اموري‌ را كه‌ نقد عقل‌ محض‌ توانائي‌ پرداختن‌ به‌ آنها وحل‌ آنها را نداشت‌ اين‌ نقد به‌ بحث‌ مي‌گذارد

نقد عقل‌ عملي‌ شامل‌ دو قسمت‌ : 1 ) تحليل‌ عقل‌ محض‌ عملي‌ ، 2 ) جدل‌ عقل‌ محض‌ عملي‌ است‌ . در قسمت‌نخست‌ كه‌ خود شامل‌ سه‌ بخش‌ مي‌باشد ، كانت‌ به‌ تعريف‌ و توضيح‌ اصول‌ عملي‌ ، موضوع‌ و انگيزه‌ عقل‌ محض‌ عملي‌مي‌پردازد و در قسمت‌ دوم‌ كه‌ شامل‌ دو بخش‌ 1 ) جدل‌ عقل‌ محض‌ عملي‌ بطور كلي‌ ، 2 ) جدل‌ عقل‌ محض‌ عملي‌ درتعريف‌ برترين‌ نيك‌ است‌ ، كانت‌ ابتدا به‌ بحث‌ در بارة‌ جدل‌ عقل‌ محض‌ عملي‌ مي‌پردازد و سپس‌ مسائل‌ مهم‌ آن‌ ازقبيل‌ : اصول‌ نهاده‌ عقل‌ محض‌ عملي‌ كه‌ عبارتند از اختيار ، جاودانگي‌ نفس‌ و هستي‌ خداوند مي‌پردازد و در بخشهاي‌پاياني‌ به‌ اثبات‌ برتري‌ عقل‌ عملي‌ بر عقل‌ نظري‌ مبادرت‌ مي‌ورزد