تحصيلات تكميلي

تاريخ دفاع : 28/5/76

رشته و گرايش : فلسفه-غرب

استاد مشاور : دكتر مرتضي حاج حسيني

نام و نام خانوادگي : نجف گرگين‌‌‌‌‌‌‌

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دكتر محمدعلي اژه اي‌

ترجمه‌ و شرح‌ كتاب‌ "اثبات‌ اصول‌ فلسفة‌ دكارت‌ به‌ روش‌ هندسي‌" اثر اسپينوزا"

چكيده

ـ شرح‌ حال‌ اسپينوزا و دكارت‌ ، آثار و فلسفة‌ آنها و مقايسه‌ پاره‌اي‌ از نظريّات‌ اين‌ دو فيلسوف‌

 ـ تحليل‌ اثر اسپينوزا و مقايسة‌ آن‌ با اصول‌ فلسفة‌ دكارت‌ . در اين‌ بخش‌ نگارندة‌ رساله‌ به‌ تجزيه‌ و تحليل‌ ساختاركتاب‌ اسپينوزا و بيان‌ مشابهتها و تفاوتهاي‌ آنان‌ با كتاب‌ "اصول‌ فلسفه‌ " دكارت‌ پرداخته‌ و بطور دقيق‌ سهم‌ اسپينوزا رادر صورت‌بندي‌ جديد آن‌ توضيح‌ داده‌ است‌

 ـ ترجمة‌ متن‌ كتاب‌ "اثبات‌ اصول‌ فلسفة‌ دكارت‌ به‌ روش‌ هندسي‌"

 ـ يادداشت‌هاي‌ توضيحي‌ و انتقادي‌ در زمينة‌ مفاهيم‌ و فضاياي‌ اثبات‌ شده‌ توسط‌ اسپينوزا كه‌ حسب‌ مورد درپايان‌ فصل‌ ذكر شده‌ است‌