تحصيلات تكميلي

تاريخ دفاع : 6/3/76

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : سيد احمد قاضي‌عسكر‌‌

نام و نام خانوادگي : اصغر رضائي‌‌

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دكتر محمد فشاركي‌‌‌

شرح‌ لغات‌ ، اصطلاحات‌ ، اشارات‌ و ابيات‌ مشكل‌ قصايد ديوان‌ عبدالواسع‌ جبلي‌‌‌‌

چكيده

معرفي‌ و شرح‌ آثار شاعران‌ و نويسندگان‌ يكي‌ از ارزنده‌ترين‌ كارهايي‌ است‌ كه‌ دانشجويان‌ ادبيات‌ فارسي‌مي‌توانند سرلوحة‌ كار خود قرار دهند ، شاعران‌ و نويسندگاني‌ كه‌ يا به‌ آنها كم‌ توجه‌ شده‌ است‌ يا اينكه‌ بطور كلي‌ گمنام‌مانده‌اند. چراكه‌ قدم‌ گذاشتن‌ در اين‌ راه‌ علاوه‌ بر بررسي‌ و حل‌ برخي‌ معضلات‌ نثر و توضيح‌ ابيات‌ مشكل‌ ، اشتراكات‌لفظي‌ و معنايي‌ شعرا و نويسندگان‌ را بيان‌ مي‌كند . بر اين‌ اساس‌ در اين‌ رساله‌ كه‌ به‌ شرح‌ ديوان‌ عبدالواسع‌ جبلي‌ ـ شاعرچيره‌دست‌ قرن‌ ششم‌ ـ پرداخته‌ شده‌ ، علاوه‌ بر مقدمه‌ به‌ موارد ذيل‌ توجه‌ شده‌ است‌ :

ـ شرح‌ لغات‌ و اصطلاحات‌ و آوردن‌ شاهد مثال‌ براي‌ بيشتر آنها

ـ شرح‌ آيات‌ و اشارات‌ و تلميحات‌ موجود در ابيات‌

ـ شرح‌ ابيات‌ مشكل‌ با استناد به‌ شواهد شعري‌ ديگر

ـ معني‌ ساده‌ و روان‌ بيشتر ابيات‌