تحصيلات تكميلي

تاريخ دفاع : 24/11/75

رشته و گرايش : جغرافيا طبيعي - اقليم شناسي

استاد مشاور : احمد مجتهدي‌‌‌‌

نام و نام خانوادگي : اسماعيل شاهكويي‌‌‌‌‌

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دكتر محمدرضا كاوياني‌‌‌

بررسي‌ اقليم‌ كشاورزي‌ كشت‌ سويا در جلگه‌ گرگان‌

چكيده

جلگة‌ گرگان‌ با 22033 كيلومتر مربع‌ مساحت‌ با شرايط‌ ويژه‌ هيدروكليمايي‌ ، يكي‌ از قطبهاي‌ كشاورزي‌ ايران‌بشمار مي‌رود . تناسب‌ كشت‌ سويا با اقليم‌ منطقه‌ ، برداشت‌ دو محصول‌ در يكسال‌ زراعي‌ ، رشد روزافزون‌ جمعيت‌ ونياز آنان‌ به‌ تأمين‌ غذا ، پروتئين‌ و كالري‌ مناسب‌ ، استفادة‌ از مشتقات‌ چندين‌ گانة‌ سويا ، بكارگيري‌ جمعيت‌ فعال‌روستائي‌ ، تقويت‌ برنامه‌هاي‌ دولت‌ در رسيدن‌ به‌ استقلال‌ اقتصادي‌ و خودكفائي‌ در امر محصولات‌ كشاورزي‌ و مهمتراز همة‌ پارامترها ، خسارتهاي‌ اقليمي‌ سنگين‌ ناشي‌ از پديده‌هاي‌ اقليمي‌ ضرورت‌ و اهميت‌ اين‌ رساله‌ را توجيه‌مي‌نمايد

در اين‌ پژوهش‌ مباحث‌ زمين‌ شناسي‌ ، ژئومورفولوژي‌ ، منابع‌ آب‌ و خاك‌ ، پوشش‌ گياهي‌ و اقليم‌ بطور جامع‌ بااستفاده‌ از پاية‌ مشترك‌ آماري‌ 21 سالة‌ 10 ايستگاه‌ ، مورد بررسي‌ و به‌ تحليل‌ آورده‌ شده‌ است‌

سپس‌ عناصر مؤثر اقليمي‌ از قبيل‌ : نور ، ساعات‌ آفتابي‌ و طول‌ روز ، حرارت‌ ، رطوبت‌ ، بارندگي‌ ، باد ، آفات‌ ،بيماريها و نقش‌ هر يك‌ در مراحل‌ كاشت‌ ، داشت‌ و برداشت‌ سويا با استفاده‌ از روش‌ تحقيق‌ علّي‌ از طريق‌ مطالعات‌كتابخانه‌اي‌ ، مشاهده‌اي‌ و عمليات‌ ميداين‌ مورد تجزيه‌ و تحليل‌ قرار گرفته‌ است‌ . همچنين‌ راهبردهاي‌ مؤثر در توسعه‌كشت‌ و افزايش‌ عملكرد سويا ، بازار فروش‌ و تجارت‌ ، خواص‌ و مصارف‌ به‌ همراه‌ نتيجه‌گيري‌ و پيشنهادات‌ ارائه‌گرديده‌ است‌