تحصيلات تكميلي

تاريخ دفاع : 22/12/75

رشته و گرايش : جغرافيا طبيعي - اقليم شناسي

استاد مشاور : دكتر حسن‌ حسيني‌ ابري‌‌‌

نام و نام خانوادگي : محمود شيخي‌‌‌‌‌

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دكتر محمدرضا كاوياني‌‌‌

اقليم‌ كشاورزي‌ منطقه‌ فريدن‌

چكيده

فريدن‌ منطقه‌اي‌ است‌ كوهستاني‌ كه‌ حصاري‌ از ارتفاعات‌ اطراف‌ آن‌ را احاطه‌ كرده‌ و بلندترين‌ نقطه‌ آن‌ دالان‌ كوه‌مي‌باشد كه‌ 3915 متر از سطح‌ دريا ارتفاع‌ دارد . بدليل‌ اينكه‌ اين‌ منطقه‌ در رون‌ سنندج‌ ـ سيرجان‌ واقع‌ شده‌ ، لذاتحولات‌ زيادي‌ را پشت‌ سر گذاشته‌ و تشكيلات‌ اكثر ادوار زمين‌شناسي‌ را دارا مي‌باشد كه‌ با توجه‌ به‌ آب‌ و هواي‌ آن‌ وريزشهاي‌ جامد فصل‌ سرد و درجه‌ حرارتهاي‌ زيرصفر ، پتانسيل‌ بالائي‌ در فرآيند خاكسازي‌ دارد. همچنين‌ گسترة‌وسيع‌ رسوبات‌ آبرفتي‌ دوران‌ چهارم‌ همراه‌ با نفوذپذيري‌ خوب‌ تشكيلات‌ دوران‌ دوم‌ سبب‌ غني‌ شدن‌ سفره‌هاي‌ آب‌زيرزميني‌ مي‌شود . خاكهاي‌ منطقه‌ بدليل‌ اينكه‌ عمدتاً عميق‌ تا نيمه‌ عميق‌ و با بافت‌ سنگين‌ تا متوسط‌ رسي‌ ، لوم‌ رس‌ وبعضاً شني‌ رسي‌ و يا PH مناسب‌ حدود 5/7ـ7 كه‌ فاقد شوري‌ و قليائيت‌ مي‌باشند بهمراه‌ كيفيت‌ بالاي‌ آب‌ آبياري‌ ،داراي‌ قدرت‌ حاصلخيزي‌ مناسبي‌ مي‌باشند . در عين‌ حال‌ وجود يك    ‌ لايه‌ آهكي ‌ در عمق‌ 5/0 تا 5/1 متري‌ براي‌كاشت‌ گياهاني‌ با ريشه‌هاي‌ بلند ايجاد        محدوديت‌ مي‌كند . منطقه‌ داراي‌ تنوعي‌ از پوشش‌ گياهي‌ است‌ كه‌ در توسعة‌دامداري‌ و زنبورداري‌ حائزاهميت‌ است‌

ميانگين‌ سالانة‌ درجه‌ حرارت‌ 7/9 و ميانگين‌ بارندگي‌ سالانه‌ آن‌ 3/352 ميليمتر مي‌باشد و داراي‌ اقليمي‌ نيمه‌خشك‌ بوده‌ و تعداد كل‌ روزهاي‌ يخبندان‌ در سال‌ به‌ 2/145 روز مي‌رسد كه‌ 8/39 روزهاي‌ سال‌ را شامل‌ مي‌شود .همچنين‌ متوسط‌ رطوبت‌ نسبي‌ 5/49 درصــد و ميـزان‌ تبخيـر از طشت‌ 1606 ميليمتـر بوده‌ و بيشترين‌ وزش‌ باد ازجنوب‌ غربي‌ مي‌باشد

با توجه‌ به‌ شيوه‌هاي‌ نيمه‌سنتي‌ كشاورزي‌ و وجود بيماريهاي‌ مختلف‌ محصولات‌ كشاورزي‌ كه‌ ناشي‌ از شرايط‌اقليمي‌ و روشهاي‌ غلط‌ زراعي‌ است‌ و همچنين‌ راندمان‌ پائين‌ آبياري‌ كه‌ حدود 32 درصد مي‌باشد ، با اين‌ حال‌ اين‌منطقه‌ 7/69 درصد از سيب‌ زميني‌ استان‌ اصفهان‌ را كه‌ بطور متوسط‌ ساليانه‌ بالغ‌ بر 360056 تن‌ ميشود توليد مي‌كند .همچنين‌ توليد ساليانه‌ 44237 تن‌ گندم‌ و توليد روزانه‌ 110 تن‌ شيراز واحدهاي‌ دامي‌ صنعتي‌ و سنتي‌ خود گوياي‌توانهاي‌ بالاي‌ منطقه‌ مي‌باشد ولي‌ عوامل‌ گوناگوني‌ مانند فصول‌ سرد و يخبندانهاي‌ طولاني‌ ، عدم‌ وجود كارخانجات‌تبديلي‌ محصولات‌ كشاورزي‌ ، عدم‌ امكانات‌ و بيكاري‌ فصلي‌ عامل‌ مهاجرت‌ را در منطقه‌ شدت‌ بخشيده‌ است‌ كه‌ درصورت‌ تطبيق‌ شرايط‌ اكولوژيكي‌ گياهان‌ و زمان‌ مناسب‌ كاشت‌ محصولات‌ و توجه‌ به‌ كشاورزي‌ علمي‌ و شيوه‌هاي‌صحيح‌ مكانيزه‌ و سرمايه‌گذاريهاي‌ جنبي‌ ميتوان‌ بر عوامل‌ محدود كننده‌ فائق‌ آمد