تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 21/12/75

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي - اقليم شناسي

استاد مشاور : دكتر حسن‌ حسيني‌ ابري‌‌‌

نام و نام خانوادگي : هادي سروري‌‌‌‌‌

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دكتر محمدرضا كاوياني‌‌‌

پتانسيل هاي اقليم کشاورزي روستاي بام( شهرستان اسفراين )

چكيده

رساله‌اي‌ كه‌ پيش‌ روي‌ داريد با هدف‌ شناسائي‌ و ارايه‌ راهبردهايي‌ جهت‌ توسعه‌ روستاي‌ بام‌ به‌ تحرير درآمده‌ است‌. روستاي‌ بام‌ در شمال‌ استان‌ خراسان‌ در شهرستان‌ اسفراين‌ واقع‌ است‌ . اين‌ رساله‌ با پنج‌ فصل‌ شامل‌ :

ـ ويژگيهاي‌ طبيعي‌

ـ آب‌ و هوا

ـ ساختار زراعي‌ منطقه‌

ـ تأثير عوامل‌ اقليمي‌ بر محصولات‌ كشاورزي‌

ـ و راهبردهاي‌ توسعه‌ در منطقه‌ تدوين‌ گرديده‌ است‌

بيشترين‌ تأكيد ، پس‌ از بررسي‌ تمام‌ جانبة‌ فاكتورهاي‌ موجود در اين‌ رساله‌ ، بر فصل‌ پنجم‌ بوده‌ است‌ . چراكه‌ سعي‌بر آن‌ بوده‌ است‌ تا عملاً راهبردهايي‌ را ارائه‌ نمود تا اولاً عملي‌ باشند ثانياً كشاورز روستائي‌ بتواند آنها را هضم‌ و اجرانمايد ، انشاءا... كه‌ توانسته‌باشيم‌ چنين‌ منظوري‌ را در رسالة‌ خويش‌ نشان‌ داده‌ باشيم‌