تحصيلات تكميلي

تاريخ دفاع : 11/7/75

رشته و گرايش : جغرافيا طبيعي - اقليم شناسي

استاد مشاور : دكتر ايران‌ غازي‌‌

نام و نام خانوادگي : جمشيد خورشيدي فر‌‌‌‌‌

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دكتر محمدرضا كاوياني دكتر حسنعلي‌ غيور‌‌‌

هيدرواقليم‌ حوضه‌ بشار

"ياسوج‌"

چكيده

دراين‌ تحقيق‌ توان‌ هاي‌ هيدروكليماتولوژي‌ و محيطي‌ حوضه‌ رودخانه‌ بشار مورد بررسي‌ قرار گرفته‌ است‌ . علت‌اهميت‌ اين‌ بررسي‌ ويژگي‌ خاص‌ حوضه‌ و توان‌هاي‌ بالقوه‌ مناسب‌ و قابل‌ سرمايه‌گذاري‌ و بهره‌برداري‌ آن‌ مي‌باشد

حوضه‌ به‌ دليل‌ قرارگيري‌ در چين‌خوردگي‌ها و ارتفاعات‌ زاگرس‌ جوان‌ بوده‌ و تشكيلات‌ غالب‌ آن‌ آهكي‌مي‌باشد. عامل‌ غالب‌ در فرسايش‌ حوضه‌ آبهاي‌ روان‌ مي‌باشد و نيز تشكيل‌ خاك‌ در حوضه‌ كند بوده‌ و خاكها اغلب‌تكامل‌ نيافته‌ و بدون‌ افق‌بندي‌ مناسب‌ مي‌باشند

رودخانه‌ بشار زير حوضه‌ ، حوضه‌ بزرگ‌ كارون‌ بوده‌ و حدود 9% مساحت‌ آنرا تشكيل‌ ميدهد . حوضه‌ با مساحت‌4/3301 كيلومتر مربع‌ و محيط‌ 5/355 كيلومتر با شيب‌ 4/14 درصد و حدفاصل‌ ارتفاعي‌ 1422 تا 4409 متر واقع‌شده‌ و شكل‌ مستطيل‌ كشيده‌ دارد

متوسط‌ دماي‌ سالانه‌ حوضه‌ 12 درجه‌ سانتيگراد و بهمن‌ سردترين‌ و مرداد گرمترين‌ ماه‌ سال‌ مي‌باشد . اقليم‌ حوضه‌از نوع‌ معتدل‌ مديترانه‌اي‌ تعيين‌ گرديده‌است‌

ميانگين‌ بارش‌ سالانه‌ حوضه‌ 765 ميليمتر و زمستان‌ پربارش‌ترين‌ فصل‌ سال‌ مي‌باشد ، كه‌ اغلب‌ بارش‌ آن‌ نيزجامدي‌ بوده‌ و با وجود تبخير بيش‌ از 1900 ميليمتر دايمي‌ بودن‌ جريان‌ آب‌ رودخانه‌ بعلت‌ نفوذپذيري‌ و كارستيك‌بودن‌ و تأخير هيدرولوژيك‌ حوضه‌ مي‌باشد

دبـي‌ متوسط‌ رودخانه‌ با طول‌ 126 كيلومتر و شيب‌ 05/1 درصد ، 51 مترمكعب‌ در ثانيه‌است‌ و فروردين‌ و اسفندپرآبترين‌ و مهر و شهريور كم‌ آبترين‌ ماههاي‌ سال‌ مي‌باشند

حداكثر دبي‌ در سيلاب‌ براي‌ يك‌ دوره‌ 5 ساله‌ و 100 ساله‌ به‌ ترتيب‌ 595 و حدود 1305 مترمكعب‌ در ثانيه‌محاسبه‌ شده‌ است‌ . حوضه‌ با توجه‌ به‌ ويژگي‌ ارتفاعي‌ و بارش‌ مناسب‌ از توان‌هاي‌ هيدروكيلمايي‌ و محيطي‌ و تفريحي‌زيادي‌ از جمله‌ ارتفاعات‌ بالاي‌ 4000 متر و كوهها و دامنه‌هاي‌ پوشيده‌ از برف‌ و سرشاخه‌ها و رودهاي‌ پر آب‌ ،آبشارها و درياچه‌هاي‌ آب‌ شيرين‌ ، جنگلها و مراتع‌ غني‌ و ... برخوردار مي‌باشد

مهمترين‌ نتايج‌ اين‌ رساله‌ حصول‌ دستاوردهايي‌ است‌ كه‌ مي‌تواند در برنامه‌ريزي‌ هاي‌ توسعه‌ و مديريت‌ استفاده‌بهينه‌ از منابع‌ طبيعي‌ تجديد شونده‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد