تحصيلات تكميلي

تاريخ دفاع : 21/2/76

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دكتر سيد مهدي‌ نوريان‌‌

نام و نام خانوادگي : علي احمدي‌ آرا‌

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دكتر غلامرضا رحمدل‌‌

تاريخ‌ ادبيات‌ گيلان‌‌‌

چكيده

پس‌ از مقدمه‌اي‌ در مورد موقعيت‌ جغرافيائي‌ گيلان‌ ، زبان‌ مردم‌ منطقه‌ و سير تكاملي‌ اشعار گيلكي‌ ، به‌ تاريخ‌ قديم‌گيلان‌ و وجه‌ تسميه‌ آن‌ پرداخته‌ شده‌ ، پس‌ از آن‌ وضع‌ تاريخي‌ ، سياسي‌ ، فرهنگي‌ و ادبي‌ گيلان‌ در دوره‌ اشكانيان‌ ،ساسانيان‌ ، غزنويان‌ ، سلجوقيان‌ ، دوره‌ مغول‌ ، صفويه‌ مورد بررسي‌ قرار گرفت‌ و در دنباله‌ راجع‌ به‌ سير مذاهب‌مختلف‌ ، فرقه‌ها و نهضتهاي‌ مذهبي‌ ، پيدايش‌ تصوف‌ و صوفيان‌ معروف‌ گيلان‌ بحث‌ شد

هدف‌ اصلي‌ از اين‌ تحقيق‌ ، پرداختن‌ به‌ وضعيت‌ نثر و نظم‌ در گيلان‌ است‌ . كه‌ با توجه‌ به‌ قلت‌ مدارك‌ و منابع‌ ،متأسفانه‌ نثر در گيلان‌ چندان‌ پيشرفت‌ نداشته‌ ولي‌ شاعران‌ فراواني‌ در عرصه‌ علم‌ و ادب‌ اين‌ منطقه‌ درخشيدند كه‌ دربخش‌ شاعران‌ پارسي‌ گوي‌ اين‌ رساله‌ ، به‌ تعداد زيادي‌ از آنان‌ با ذكر شرح‌ حال‌ و بيان‌ آثار و نمونه‌ اشعار ، اشاره‌ شده‌است‌

لازم‌ به‌ يادآوري‌ است‌ برابر هماهنگيهاي‌ از قبل‌ بعمل‌ آمده‌ ، آثار و اشعار و وضعيت‌ ادبي‌ گيلان‌ از آغاز تا سال‌1300 هجري‌ قمري‌ مورد تحقيق‌ واقع‌ شده‌ است‌