تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 28/6/80

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-ژئومورفولوژي

استاد مشاور : دکتر فرج اله محمودي

نام و نام خانوادگي : احترام پورمحمدي املشي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدحسين رامشت-دکتر مسعود معيري

محاسبه مقايسه اي فرسايش در حوضه آبريز شلمان رود (رودخانه املش) به روشهاي PSIACو SLEMSA

چكيده

يكي از اهداف مهم در مطالعات منطقه اي و آمايش سرزمين ، اززيابي خطرات فرسايش مناطق و تعيين ميزان و مقدار آنست . در اين مطالعات سعي بر آن است كه ضمن تحليل خطرات فرسايش امكان تبين و تشريح خطرات فرسايش در مقايس كلان را فراهم آورند و براي اين منظور جهت برآورد شدت فرسايش خاك و توليد رسوب از انواع مدلهاي فرسايش استفاده مي شود.

مدل سازي براي فرسايش خاك نخستين قدمي است كه با توجه به همه متغيرهاي دخيل در فرسايش خاك ما را قادر به درك بهتراين پديده مي سازد زيرا فرسايش خاك نتجيه عملكرد پيچيده فاكتورهاي چندي است كه بين خودشان نيز روابطي برقرار است.

در اين تحقيق دو مورد از مدلهاي فرسايش به نامهاي PSIAC و SLEMSA در حوضه آبريز شلمان رود (رودخانه املش ) مورد مطالعه و عوامل و عناصر مؤثر در فرسايش از ديدگاه هر كدام مورد محاسبه و ارزيابي قرار گرفته اند براي اثبات اين فرضيه كه مدلهاي فرسايش در خارج از ايران ساخته شده و نمي تواند با شرايط جغرافيايي و طبيعي كشورما هماهنگي و انطباق كامل داشته باشد ، بنابراين بايد تجديد نظري كلي در مورد مباحث نظري فرسايش صورت گرفته و قبل از بكار گيري اين گونه مدلها آنها را با روشهاي مختلف آماري آزمون نمود و در صورت مثبت بودن نتيجه از آنها استفاده كرد.