تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 10/7/80

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر علي اصغر مهاجراني

نام و نام خانوادگي : محمدتقي يحيي زاده ساروي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر نصراله پورافکاري

بكارگيري نابجاي نيروي انساني متخصص وپيامدهاي اجتماعي واقتصادي آن

چكيده

نيروي انساني متخصص هرجامعه اي يكي از ارزشمند ترين منابعي است كه يك جامعه جهت گام نهادن در مسير رشد وتوسعه درابعاد مختلف سياسي، اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي بدان نيازمند است و مهمتر ازآن بكارگيري صحيح اين نيروها مي تواند روندرو به پيشرفت جامعه را تسريع نمايد .درغيراين صورت پيامدهاي منفي ناشي از بكارگيري نابجاي اين نيروها مي تواند مسايل بسياري را براي فرد، سازمان و جامعه به بار آورد. در اين تحقيق با توجه به تئوري تقسيم كار دوركيم وتئوري رضايت شغلي هرزبرگ ابتدافرض شد:

بين نوع تخصص نيروي انساني متخصص و شغل آنان تناسبي وجود ندارد . همچنين فرض شد: بين نوع تقسيم كار اجتماعي و ميزان همبستگي با سازمان و ميزان رضايت شغلي و ميزان تمايل به ترك خدمت كاركنان رابطه معني داري وجود دارد سپس فرض شد كه ميزان رضايت شغلي مديران از كارشناسان بيشتر وميزان تمايل به ترك خدمت كارشناسان از كارمندان بيشتر است.

ابزار اندازه گيري در اين پژوهش درتحقيقات اوليه نشان داده است از روايي واعتبار بالايي برخوردار بوده است .پس داده هاي مورد نياز براي آزمون فرضيه ها از يك نمونه 300 نفري از مديران ، كارشناسان وكارمندان متخصص ادارات كل و سازمانهاي دولتي استان مازندران جمع آوري ومورد تحليل قرار گرفت.

همانگونه كه پيش بيني مي شددرصد نسبتاّ بالايي (60درصد) از مديران ،كارشناسان وكارمندان متخصص در جاي نامناسب وبي ارتباط با تخصص شان به كار گرفته شده اند. نتايج بدست آمده نشان داده است بين چگونگي تقسيم كار اجتماعي در سازمان و ميزان همبستگي وميزان رضايت شغلي و ميزان تمايل به ترك خدمت كاركنان رابطه وهمبستگي معني داري وجود داشته است همچنين مشخص گرديد تفاوت معني داري بين ميزان رضايت شغلي مديران و كارشناسان وجود نداشته ولي ميزان تمايل به ترك خدمت كارشناسان بيشتر از ميزان تمايل به ترك خدمت كارمندان بوده است.