تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 31/6/80

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر لقمان دهقان نيري-دکتر فروغ السادات عريضي

نام و نام خانوادگي : يوسف کرادي کراده

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر نصرالله پورافکاري

تحليل جامعه شناختي نقش روابط متقابل اسطوره ها و ساختارهاي اجتماعي در تحولات تاريخي

چكيده

اين پژوهش شامل يك مقدمه و هشت فصل و يك نتيجه گيري است در فصل اول (كليات) تعاريف اسطوره و ساخت آمده و روش تحقيق بررسي شده است. فصل دوم پيدايش اسطوره را تحليل مي نمايد. فصل سوم تو تميسم، قرباني و پيدايش ساخت اجتماعي را بررسي كرده فصل چهارم او ج گيري اسطوره و عصر پهلواني را تحليل كرده فصل پنجم مربوط است به افول عصر پهلواني و اسطوره خدايان. فصل ششم پيدايش اديان بزرگ را بررسي مي كند، در فصل هفتم اديان جهاني و نقاط مشترك آنها تحليل شده است. در فصل هشتم ظهور اسطوره در عصر جديد بررسي مي گردد.

در اين تحقيق ما به اين نتيجه مي رسيم كه اسطوره ها و ساختارهاي اجتماعي در يك رابطه دو جانبه بر تحولات تاريخي تأثير مي گذارند و اين تحولات لزوما مثبت نيستند بلكه چند بعدي مي باشند. همچنين در آخر راهكارهايي براي مبارزه با تفكر اسطوره اي ارائه شده است.