تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 2/7/80

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر حسين آقاحسيني

نام و نام خانوادگي : محمود عباسي عقدا

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر اسحاق طغياني

بررسي انواع استعاره در جلد پنجم شاهنامه فردوسي

چكيده

پيش در آمد، ابتدا نحوهء تهيه تنها نسخهء خطي ديوان را توضيح مي دهد ، آن گاه با توجه به اين كه در اين رساله ، ابتدا فصلي پيرامون عظمت فردوسي و مقام شاهنامه نگاشته شده و هنر شاعري و شايستگيهاي زبان فردوسي بررسي و تحليل شده است . فصل دوم رساله به استعاره و ارزش آن از ديدگاه اهل فن تعلق دارد .در اين فصل پس از تعريف استعاره و اهميت آن در معاني بيان به توضيح و تحليل نظرات اهل فن در اين زمينه پرداخته شده است .در فصل سوم ، به موضوع فردوسي و استعاره پرداخته شده و مواد سازنده استعاره هاي شاهنامه بررسي شده است . فصل چهارم رساله به بررسي انواع استعاره در جلد پنجم شاهنامه ، با توجه به تعاريف انواع استعاره از ديدگاه اهل نظر متعلق است . در پايان رساله ، جهت استفاده بهتر مراجعان ، انواع فهرستها ( موضوعي ، اعلام ، كتابها و مجلات ، نام حيوانات و نام جايها ) تنظيم شده است.