تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 27/6/80

رشته و گرايش : فلسفه-غرب

استاد مشاور : دکتر مرتضي حاج حسيني

نام و نام خانوادگي : سعيد هادي نجف آبادي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر فتحعلي اکبري

تحقيق و ترجمه كتاب «التعليقات» ابن سينا

چكيده

موضوع اين كتاب در باب معظم موضوعات فلسفه و علي الخصوص منطق، ما بعدالطبيعه، طبيعيات و علم النفس است. و رأي و نظر ابن سينا در اين كتاب بعينه همان است كه در ساير كتابهاي او يافت مي شود.

از مميزات اين كتاب با كتابهاي ديگر ابن سينا اين است كه مباحث مطرح در كتاب التعليقات خارج از دسته بنديهاي لازم و به صورت متفرقه بيان گشته و ابن سينا بدون آنكه به توضيح و تفصيل بپبردازد رأي و نظر خويش را به طور اجمال بيان نموده است. كه برخي از اين تعليقه ها شبيه تعريف و برخي شبيه شرح مختصر و كوتاه و برخي شبيه توضيح اصطلاحات خاص است.

آنچه را از اين مختصر به انجام رسانيده تحقيق و ترجمه تعليقات ابن سينا است كه مقدمه و تحقيق آن مشتمل بر سه بخش، سرگذشت ابن سينا، پيش زمينه فكري ابن سينا كه در اين بخش به تأثير ارسطو و فارابي در افكار و انديشه هاي ابن سينا پرداخته شد. و پخش سوم تحقيقي در مورد تعليقات ابن سينا است كه بخش دوم جهت رعايت اختصار حذف گرديد.

در طول ترجمه موارد متعددي كه ضرورت داشت توضيح و افزايشي صورت گيرد در متن ترجمه با علامت () مشخص گرديده است.