تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 28/6/80

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر اسحاق طغياني

نام و نام خانوادگي : فرشته محجوب

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمود براتي

فرهنگ نوادر لغات و تركيبات و تعبيرات كليات اشعار نظامي گنجوي

چكيده

مجموعه ي فرهنگ نوادر لغات و تركيبات و تعبيرات كليات اشعار نظامي گنجوي، در بردارندﺓ كلمات مخصوص زبان نظامي و كنايات و تركيبات ويژﺓ اوست كه براي دستيابي پژوهندگان به مفهوم ابيات دشوار اين شاعر تدوين شده است. هر واژه يا تركيب شاهد مثالي نيز در پي دارد كه درك معني را آسان تر مي سازد.

اين پايان نامه به اهداف زير توجه كرده است:

1ـ آشنا شدن خواننده با لغات و تركيبات و اصطلاحاتي كه شاعر با آنها مأنوس بوده و آنها را در آثار خود به كار برده است.

2ـ پي بردن به مفاهيم تازه اي كه درمرحله اي ازمراحل تحول زبان درواژگان آن زبان پديدمي آيد.

3ـ فهم معاني مندرج در كتاب به ياري فرهنگ خاص آن كتاب.

4ـ آشنايي با اختصاصات سبكي شاعر و شعراي هم عصر او.

5ـ دستيابي اعضاء فرهنگستان علوم به لغات دشوار زبان نظامي و به كار گيري كلمات و تركيبات آفريدﺓ اين شاعر در ساخت لغات جديد.