تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 14/6/80

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر غلامحسين شريفي

نام و نام خانوادگي : مسعود فروزنده

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سيد مرتضي هاشمي

شكل شناسي داستان داراب نامه

چكيده

به دليل زيبايي وجذابيت داستان داراب نامه،لازم به نظر مي رسيد تا گامي در راه شناسايي آن برداشته شود . در اين رساله ،داستان داراب نامه به اختصار معرفي شده است و عناصر آن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است . اميد است كه براي دانش پژوهان و علاقه مندان به مطالعه آثار ادبي و عموم خوانندگان سودمند واقع شود.

در اين رساله:

1-در مورد شكل شناسي به اختصار بحث شده است.

2-داستان معرفي گرديده.

3-ويژگيهاي داستان بررسي شده است.

4-چكيده داستان آورده شده.

5-عناصر داستان :زاويه ديد،كردارها ،پندارها (درونمايه ها) ،قهرمانان ،زمان و مكان ،منطق داستان ،نمادها ،طرح داستان و آرايه ها مورد توجه و تحليل قرار گرفته اند.

6-در پايان ،فهرست موضوعي و فهرست اعلام ذكر گرديده تا استفاده از مطالب رسانه آسان تر باشد.