تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 24/5/80

رشته و گرايش : تاريخ-ايران دوره اسلامي

استاد مشاور : دکتر سيد اصغر فروغي ابري

نام و نام خانوادگي : علي محمدي

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر حسين ميرجعفري

اوضاع سياسي، اجتماعــي، اقتصـادي و فرهنگي ايران در عصر جانشينان اورون حسن آق قويونلو

چکيده

رساله متشكل از چهار بخش ، يك فهرست ، متن اصلي و يك نتيجه گيري كلي است .در ابتدا بررسي يورش هاي تيمور به ايران ، تأثير آن در استقرار آق قويونلو ها و تقويت خاندان صفوي و قدرت يافتن آق قويونلو ها در مقابل قراقويونلوها و شكل گيري حكومت آق قويونلوها به دست اوزون حسن صورت گرفته است . سپس حوادث بعد از مرگ اوزون حسن ( 882 هـ . ق ) كه ميان جانشينان وي نزاع و كشمكش به وجود آمده و كشمكش ها باعث قدرت يابي امرا شد و شاهان به عنوان بازيچه اي در دست امرا قرار گرفتند و اين عوامل نفوذ عثماني ها را فراهم آورد.

از طرف ديگر آق قويونلوها كه با خاندان صفوي در گير شدند . بنا به آزار و اذيتي كه نسبت به آنها روا داشتند موجب خشم صفويها شده و سر انجام آنها با قيام خود آق قويونلوها را تار و مار كردند ، مورد بررسي قرار گرفته است.

پس از بررسي حوادث سياسي ، وضعيت اجتماعي طبقات مختلف و عملكرد اقتصادي جانشينان اوزون حسن آق قويونلو و اقدامات فرهنگي آنها و وضعيت علم و دانش نيز بررسي گرديده است .