تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 13/3/81

رشته و گرايش : تاريخ-ايران دوره اسلامي

استاد مشاور : دکتر حسين ميرجعفري

نام و نام خانوادگي : جمال الهي

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر لقمان دهقان نيري

بررسي تاريخي كليساهاي اصفهان در عصر صفويه

چکيده

ارامنه به عنوان يكي از گروه‌هايي كه به اصفهان مهاجرت داده شده‌اند (در دوره شاه عباس اول) براي فراهم آوردن زندگي مادي و معنوي خود در پايتخت صفويان نياز به مباني فرهنگي خاص خود داشتند، در اين راستا نياز به مراكز عبادي، آنها را بر آن داشت تا با كسب اجازه از دربار صفوي نسبت به ساخت كليسا اقدام نمايند. اين تحقيق سعي دارد روند ساخت كليساهاي اصفهان را در دورة صفوي و اهميت آنها را در مباني فرهنگي و ديني ارامنه مورد بررسي قرار دهد.

در اين تحقيق سعي شده است با استفاده از داده‌هاي تاريخي، اسناد، عكس‌ها و تصاوير معرفي كليساهاي اصفهان در دوره صفوي به صورت كامل انجام شود كه علاوه بر استفاده اساتيد و دانشجويان رشته‌هاي تاريخي و مردم‌شناسي، مورد استفاده مؤسسات و سازمان‌هاي ايرانگردي و جهانگردي، ميراث فرهنگي و ارشاد اسلامي قرار گيرد.

از آنجايي كه نوع اين تحقيق بنيادي است لذا روش و اساس كار اسنادي و با استفاده از مدارك آرشيوي و كتب تاريخ مربوط به اين دوره مي‌باشد، كه براي اثبات فرضيات از روش تحليل محتوايي نيز استفاده شده است.