تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 23/4/80

رشته و گرايش : تاريخ-ايران دوره اسلامي

استاد مشاور : دکتر سيد اصغر فروغي ابري

نام و نام خانوادگي : آذر حيدري هوشيار

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر حسين ميرجعفري

ابوسعيد تيموري و دوران حكومت وي

چکيده

دوره سلطنت ابـوسعيـد به عنـوان يكي از دوران پر اهميت سلسله تيموريان به حساب مـي آيـد زيـرا در دوره حكومت وي ، آخرين بارقة حيات سياسي دولت تيموريان زده شده است . اين رساله به بررسي دوره حكمراني ابوسعيد تيموري و چگونگي اوضاع سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي در زمان فرمانروايي وي مي پردازد.

رساله متشكل از 6 بخش ، 6 فهرست ، 1 مقدمه و 1 نتيجه گيري به همراه پيوستي از تصاوير مي باشد . رساله در 318 صفحه تهيه و جمع آوري شده است و براي تكميل آن ، از كتابخانه هاي اصفهان ، تهران بهره گرفته شده است كه در همين راستا ، مراجعه به 83 منبع دسته اول و تحقيقي و نسخ خطي تا حدودي بيانگر زحماتي است كه نگارنده براي تهيه اين رساله تحمل نموده است .