تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 10/7/81

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر رسول رباني خوراسگاني

نام و نام خانوادگي : محمود ابراهيمي مقدميان

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مهدي اديبي سده

بررسي عوامل اجتماعي-فرهنگي موثر برانزواي اجتماعي جوانان در شهر همدان

چكيده

اين رساله در پاسخ به اين سوال فراهم شد كه چه عوامل اجتماعي - فرهنگي برانزواي اجتماعي جوانان اثر گذار است و چگونه است كه قشر جوان امروز به نوعي حالت جامعه گريزي و انزواي اجتماعي دچار شده و در حالت منفصل و پذيرا باقي مانده است . براين اساس رساله حاضر داراي اهداف زير بوده است :هدف كلي :بررسي عوامل اجتماعي –فرهنگي موثر بر انزواي اجتماعي جوانان

ازاهداف جزئي تر نيز مي توان به مواردي چون:يافتن راه حلي براي كاهش و تقليل فاصله نسلي، شناسايي عواملي كه منجر به تفرق و جدائي نسل جوان شده است، اشاره كرد.

پس از مطالعات مقدماتي و مطالعه تئوريهاي جامعه شناختي بيگانگي و دقيق شدن در مفهوم انزواي اجتماعي به عنوان مهمترين بعد بيگانگي ،شش فرضيه زير مطرح گرديد .1-بين تصور جوانان از آينده و انزواي اجتماعي رابطه وجود دارد . 2-بين فرهنگ جزيره اي جوانان و انزواي اجتماعي رابطه وجود دارد.3-بين تنش فرهنگي ناشي از وسائل ارتباط جمعي و انزواي اجتماعي رابطه دارد.4-بين آرمان گرايي جوانان و انزواي اجتماعي رابطه وجود دارد 5-بين مشاركت اجتماعي جوانان در امور روزمره و انزواي اجتماعي رابطه دارد .6-بين خاستگاه طبقاتي جوانان و انزواي اجتماعي رابطه وجود دارد.

باتوجه به فرضيات مذكور طرح تحقيق تدوين گرديد . تحقيق حاضر يك تحقيق پيمايشي است كه در آن از كتب و مقالات و گزارشات ،از پرسشنامه و مصاحبه براي گردآوري اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماري شامل 36312 جوان 25-17 ساله پسر شهر همدان مي باشد كه با توجه به سرشماري سال 1375 و نسبت اين گروه سني به جمعيت كل شهرستان ،در رابطه با جمعيت شهري همدان اعمال گرديده است .نمونه آماري متشكل از 220پسر در اين رده سني بود كه به شيوه نمونه گيري خوشه أي چند مرحله اي در 18 ناحيه از نواحي سي گانه شهري (تقسيم بندي شهرداري همدان )انتخاب شدند . نتايج بدست آمده نشان دادكه بين متغيرهاي دموگرافيك (سن-تحصيلات-شغل-وضعيت تاهل )و انزواي اجتماعي ارتباط معنا داري وجود ندارد . همچنين بين متغييرهاي مستقلي چون :تصور از آينده ،تنش فرهنگي ناشي از وسائل ارتباط جمعي ،آرمانگرايي ومشاركت اجتماعي جوانان در امور روزمره و انزواي اجتماعي (متغير وابسته )همبستگي مثبت معنا داري در سطح 05/0 >P وجود دارد بين دو فرضيه فرهنگ جزيره اي جوانان و خاستگاه طبقاتي آنها با انزواي اجتماعي رابطه معنا داري را شاهد نبــوديم به اين ترتيب چهار فرضيه از شش فرضيه مذكور تاييد شد. بر اساس توزيع نمره أي پاسخگويان بر روي شاخص انزواي اجتماعي معلوم شد كه جامعه مورد مطالعه از انزواي اجتماعي نسبتاً بالائي برخوردار بود .در تحليل رگرسيون و تحليل مسير معلوم شد كه بيشترين تاثير بر انزواي اجتماعي از سوي آرمانگرايي و سپس تنش فرهنگي ،تصوير از آينده و مشاركت اجتماعي بوده و تاثير اندكي نيز فرهنگ جزيره أي جوانان داشته است. متغير خاستگاه طبقاتي تنها تاثير غيرمستقيم و اندكي در تبيين انزواي اجتماعي جوانان داشته است.