تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمدتقي رکني لموکي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مرتضي حاج حسيني

تاريخ دفاع : 27/6/81

رشته و گرايش : فلسفه-غرب

استاد مشاور : -

تحليل و بررسي آراء حکيم مدرس طهراني در موضوع حمل

چكيده

در اين رساله ، مسائل فلسفي حمل از ديدگاه حكيم آقا علي مدرس طهراني، مورد بررسي قرار مي گيرد.

ما در اين رساله يك مقدمه و نه فصل را ارائه كرده ايم. ابتداء بحث را از شخصيت حكيم موسس و آثار او شروع كرده و سپس از جايگاه حمل در فلسفه سخن به ميان آورده ايم.

در ادامه، حمل را تعريف و تقسيمات آنرا از نظر حكيم موسس و برخي فلاسفه ديگر، بيان كرده ايم.

رأي آقا علي حكيم ، مبني بر تكرار مدرك در حمل و اينكه حمل از عوارض مدرك است نه از صفات ادارك، مطلب بعدي اين رساله مي باشد.

ما بعد از بحث هليات بسيطه و مركبه و تحليل اجزاء آنها، به بررسي رأي آقا علي در اتحاد في الوجود پرداخته ايم. معاني ذات و ذاتي و ربط آن به مبحث حمل، عنوان بعدي اين رساله را تشكيل مي دهد.

ادله ابتكاري حكيم موسس در اثبات اصالت وجود در تصور و جعل يكي از مهمترين مباحث اين رساله است كه در جاي خود بدان پرداخته شده است.

فصل بعدي رساله، تشكيك خاصي در وجود و سپس ارتباط قاعده فرعيه با حمل و خروج تخصصي هليه بسيطه از قاعده فرعيه، مي باشد.

ما در فصل پاياني، راجع به تفاوت ارتفاع تفيضين در حمل شايع و اولي بحث كرده ايم و بيان داشته ايم كه حكيم موسس به وضوح اثبات كرده كه ارتفاع تقيضين علي الاطلاق جاري نيست، بلكه از مرتبه جايز مي باشد.