تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 16/4/81

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-ژئومورفولوژي

استاد مشاور : دکتر ايران غازي

نام و نام خانوادگي : بيژن طالب پور

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر حسنعلي غيور-دکتر مسعود معيري

تحليل آبرفت شناسي حوضه آبي چغاخور باتوجه خاص به آب شناسي كارست

چكيده

علم آبرفت شناسي يكي از شاخه‌هاي جغرافياي طبيعي است. كه به مطالعه اشكال ناهمواري‌هاي ناشي از عملكرد آبرفت در سطح زمين مي‌پردازد. اين علم امروزه از اهميت زيادي برخوردار است زيرا تغييرات سطحي پوسته زمين و نقش اين تغييرات در چگونگي جريان آب و نفوذ آن بسيار قابل ملاحظه است.

حوضه آبي چغاخور با وسعتي بالغ بر 154 كيلومتر مربع و محيطي در حدود 58 كيلومتر در بخش مركزي استان چهار محال و بختياري واقع است.

آب و هواي حاكم بر اين محدوده كوهستاني است و بارش متوسط آن رقمي معادل 2/525 مي‌باشد. اين سرزمين به چهار واحد عرضي به نام‌هاي A، B، C، D تقسيم بندي شده است.تحقيق در مورد اين منطقه با دو فرضيه به قرار ذيل دنبال شده است.

1)پديده كارست يكي از منابع عمده تأمين آب حوزه چغاخور است.

2)الگوي بارش بر سيستم‌هاي شكل زايي منطقه تأثير خاصي گذاشته است.

شواهدي كه براي اثبات فرضيه‌هاي فوق مورد توجه قرار گرفته است عبارتند از:

1.مرفولوژي موجود در منطقه

2.اندازه گيري PH آب به هنگام خروج از چشمه‌ها.

3.مقايسه حجم بارش با ميزان نفوذ آب، مقدار تبخير و حجم رواناب سطحي.

نتيجه تحقيق:

پس از بررسي ميداني و مطالعه آثار ژئومرفولوژي و برداشت چندين نمونه از آب چشمه‌ها و عمليات آزمايشگاهي جهت تعيين PH آب به اين نتيجه دست يافتيم كه بخش عمده آب موجود در منطقه ناشي از طبقات كارستي است. صحت اين نتيجه با تفاضل حجم بارش از ميزان نفوذ تبخير، تبخير و رواناب در منطقه به اثبات رسيد.