تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 29/4/81

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-ژئومورفولوژي

استاد مشاور : دکتر جواد خوشحال

نام و نام خانوادگي : حسين ناصري

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدحسين رامشت-دکتر سيد ابوالفضل مسعوديان

مطالعه هيدروژئومورفولوژي حوضه زرين گل

چكيده

چرخه آب يكي از فرآيند هاي بسيار مهم در شكل زايي سطح زمين است . آب در طبيعت . به سه حالت جامد، مايع ، گاز وجود دارد كه طي فرآيند هاي تبخير، تقطير، تصعيد ، ذوب و انجماد به يكديگر تبديل مي شوند و پيوسته تغييرات زيادي در فرم و شكل سطح زمين ايجاد مي كنند . در مناطق گرم و يا نسبتاً گرم آب در حالت مايع ، طي فرآيندهاي بارش ، جريانات سطحي بيشترين تغييرات را در سطح زمين ايجاد مي كند كه البته بسته به جنس و حالت سطوح از منطقه اي به منطقه اي ديگر متفاوت است.

براي پي بردن به اثر شكل زايي آب در يك منطقه بايد تمامي عوامل تأثير گذار و تأثير پذير را در ارتباط هم و به طور كلي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داد . لذا با مطالعة ويژگي هاي زمين شناسي ، اقليمي ، توپوگرافي ، پوشش گياهي و ژئومورفولوژي حوضه ، سهم هر يك از عوامل در شكل زايي حوضه مشخص گرديد . سپس با استفاده از روش SLEMSA ميزان فرسايش محاسبه گرديد.

در اين پژوهش از بررسي و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات عوامل گوناگون مانند توپوگرافي ، پوشش گياهي، اقليم ، زمين شناسي حوضه و رابطه سنجي بين آنها اين نتايج به دست آمد.

1- بيشترين اشكال موجود در حوضه حاصل عمل شكل زايي آب است . ازجمله اشكال مي توان از دره هاي كارستي ، غارهاي آهكي ، چشمه هاي كارستي ، مخروطه افكنه ، گالي نام برد.

2- لس هاي موجود در حوضه شاهدي است كه اين حوضه در حاشيه يخچال قرار داشته است.

3- تجزيه و تحليل رابطه بين ارتفاع و توليد رسوب در حوضه نشان مي دهد كه بين ارتفاع و فرسايش رابطه اي وجود ندارد .