تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 18/4/81

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-ژئومورفولوژي

استاد مشاور : دکتر ابوالقاسم توسلي

نام و نام خانوادگي : سعدي عبدلي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدحسين رامشت-دکتر سيد ابوالفضل مسعوديان

رابطه شبكه هيدروگرافي با ميزان توليد رسوب (زير حوضه طاسران كبود آهنگ)

چكيده

توليد رسوب در هر منطقه به عواملي بستگي دارد . يكي از اين عوامل شبكه هيدروگرافي (شبكه آرايش آبراهه اي ) است. شبكه هيدروگرافي در رخساره هاي زمين شناسي مختلف ، متفاوت است ، كه اين خود در رسوب توليدي موثر است . چون در حوضه طاسران دستگاههاي رسوب سنجي وجود ندارد ، با استفاده از مدل SLEMSA قيران رسوب توليدي حوضه تعيين شد . به منظور رابطه بين اين دوعامل (شبكه هيدروگرافي با رسوب توليدي )خصوصيات شبكه هيدروگرافي كه قابليت كمي شدن را داشت با متوسط رسوب توليدي حوضه مقايسه گرديد و نتايج ذيل حاصل شد:

1-بالاترين تراكم آبراهه ها دررخساره هاي آهكي و آذرين (33/1كيلو متر در كيلو متر مربع ) و كمترين تراكم آبراهه ها در رخساره هاي آبرفتي (7/0 كيلو متر در كيلو متر مربع ) است.

2-بيشترين نقش را در توليد رسوب ، الگوي آبراهه اي مربع – مستطيلي بازي مي كند.

3-بين تراكم آبراهه ها با رسوب توليدي در هر زير حوضه همبستگي گرفته شد و معادله همبستگي آن ها با سطح اطمينان 95 در صد به صورت زير است.

زير حوضه شماره (1)              ميزان همبستگي         32 درصدو معادله y=1.18x+0.59

زير حوضه شماره (2)              ميزان همبستگي         25درصد ومعادله y=2.5x+0.32

زير حوضه شماره (3)              ميزان همبستگي        19 در صد ومعادله y=0.19x+0.64