تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 28/6/80

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-ژئومورفولوژي

استاد مشاور : دکتر محمدحسين رامشت

نام و نام خانوادگي : قدرت اله گلچين فرد

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر ايران غازي

هيدروژئومورفولوژي حوضه آبريز رنجان (زير حوضه رودخانه شاپور)

چكيده

هيدروژئومورفولوژي يكي از شاخه هاي جغرافيايي طبيعي است كه مي تواند ما را در شناخت هر چه بيشتر حوضة آبي و نيروهايي كه در شكل گيري و روند تكوين آن مؤثر است كمك نمايد.

حوضة آبريز رنجان با مساحت 715 كيلومتر مربع و متوسط ارتفاع 1700 متر از سطح دريا در كوههاي زاگرس فارس جزئي از حوضة آبريز خليج فارس و درياي عمان است.

عامل مهم اقليمي مؤثر بر شكل زايي حوضه آب حاصل از بارندگي بوده و مهمترين رخسارة موجود در منطقه آهك هاي دوران دوم و سوم زمين شناسي مي باشد كه موجب عدم تعادل هيدرولوژيك در منطقه شده است.

طاقديس هاي دشتك و شاه نشين (نودان) و تنها ناوديس حوضه از اشكال مهم ساختماني حوضه مي باشند. سه سيستم گسلي نيز در منطقه وجود دارد كه با ايجاد درز و شكاف فراوان در سطوح سخت و شكنندة آهكي ، تأثيرات زيادي بر شكل زائي حوضه دارند.

با توجه به مطالعات انجام شده ، در جهت استفاده از منابع آبي و خاكي حوضه مي توان به جلوگيري از فرسايش خاك بوسيلة احياء مراتع و جنگلها ، انجام عمليات آبخيزداري و تكميل و احداث وسايل اندازه گيري داده هاي هواشناسي و هيدرومتري در حوضه اقدام تا زمينة استفادة بهينه از حوضه و در كل حفظ منابع طبيعي كشور فراهم آيد.