تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سيد محمدجعفر ميرجليلي

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدعلي چلونگر-دکتر اصغر محمودآبادي

تاريخ دفاع : 23/10/80

رشته و گرايش : تاريخ-اسلام

استاد مشاور : -

رابطـه اسـلام و يهـوديت در قـرن اول هجـري

چکيده

اين رساله مشتمل بر معرفي اجمالي منابع ، مقدمه ، فهرست و متن اصلي است كه متن اصلي از هفت بخش تشكيل شده است و در پايان نتيجه گيري آمده است . اين رساله در 315 صفحه تهيه و حاصل استفاده از 323 منبع اوليه و تحقيقي است.

در اين رساله اشاره شده است كه با ظهور اسلام يهوديان نقش اساسي خود را در تحولات تاريخ اسلام در قرن اول هجري در قالب روابط سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي ، اعتقادي و فرهنگي ايفا نمودند و آنچه به نحوي بر روابط آنها با مسلمانان تأثير گذارد خصوصيات اخلاقي و جامعه شناسي ديني آنها بود.