تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 30/11/80

رشته و گرايش : تاريخ-اسلام

استاد مشاور : دکتر لقمان دهقان نيري

نام و نام خانوادگي : زيبا شفيعي خوزاني

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدعلي چلونگر-دکتر اصغر محمودآبادي

بررسي ديدگاههاي مستشرقين در باب زندگي پيامبر اسلام (ص) در نيمه اول قرن بيستم

چکيده

اسلام، درطول تاريخ خود بيشترين برخورد و روابط را با مسيحيت داشته و بنيانگذار اسلام بيش از همه مورد سوء تفاهم و در نتيجه حمله شديد مسيحيان قرار گرفته است. براي مدت بيش از هزار سال دين اسلام عمده ترين تهديد براي مردم اروپا بود و ازاين رو نويسندگان مسيحي از پيامبر اكرم (ص) تصويري مخدوش و تحريف شده در ذهن خود ساخته بودند. تحولات قرن هاي شانزدهم و هفدهم ميلادي در اروپا، تحقيقات تاريخي را نيز متحول ساخت و از آن پس تحقيقات اروپاييان در مورد اسلام شكل ديگري به خود گرفت، ليكن علي رغم پيشرفت هاي بسياري كه از اين پس درزمينه تاريخ زندگي حضرت محمد (ص) در اروپا حاصل گرديد، در نيمه اول قرن بيستم هنوز مقداري از داوري هاي غلط گذشته ادامه داشت. ديدگاه ها و نقطه نظرات خاورشناسان اين دوره در غالب دو بخش عمده زير قابل بررسي است:

1ـ شبهات مستشرقان نسبت به پيامبري آن حضرت، حقيقت وحي و مسائل پيرامون آن كه بيشتر جنبه اعتقادي دارد.

2ـ داوري هايي كه اسلام شناسان غربي درباره اعمال و رفتار پيامبر (ص) در دوران زندگي و حكومت آن حضرت در مدينه نموده اند و بيشتر جنبه تاريخي دارد.