تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 25/12/80

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر مهدي اديبي سده

نام و نام خانوادگي : علي محمد طالبي فر

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر صمد کلانتري

بررسي عوامل اجتماعي-اقتصادي موثر بر اشتغال زنان (مورد: شهرستان قائنات)

چكيده

اثر تحقيقي حاضر تلاش نموده است عوامل اجتماعي – اقتصادي مؤثربر اشتغال زنان را بررسي نمايد . براين اساس ، پژوهشگر پنج فرضيه را تدوين نموده و با استفاده ازفرمول محاسبه حجم نمونه كوكران ، تعداد 387 نفر از زنان شاغل را در سطح شهرستان قاينات به روش سهميه‌اي (در هريك ازبخشهاي سه گانه اقتصادي)، برگزيده و اطلاعات مورد نظر را با استفاده از تكنيك پرسشنامه و گاه مصاحبه شفاهي ازافراد نمونه ، به طورتصادفي جمع‌آوري نموده است. نتايج اطلاعات به دست آمده نشان مي‌دهد كه :

عوامل اجتماعي – اقتصادي (سطح تحصيلات ، ميزان نيازهاي مالي خانواده ، ميزان اهميت استقلال مالي ، ميزان برخورداري از وجهه (اعتبار) اجتماعي و اهميت روابط اجتماعي) ، برميزان تمايل زنان به اشتغال تأثير مي‌گذارند؛ يعني:

1)بين سطح تحصيلات زنان و ميزان تمايل آنها به اشتغال ، رابطه معني‌داري وجود دارد.

2)هرچه نيازهاي مالي خانواده بيشتر باشد ، به همان ميزان تمايل زنان به اشتغال بيشتر است.

3)هرچه برخورداري از اسنقلال مالي براي زنان اهميت بيشتري داشته باشد ، تمايل آنها به اشتغال بيشتر است.

4)هرچه ميزان برخورداري زنان شاغل از وجهه اجتماعي بيشتر باشد ، به همان اندازه تمايل زنان به اشتغال بيشتر است.

5) هر اندازه افزايش روابط اجتماعي براي زنان مهمتر باشد ، تمايل آنان به داشتن شغل بيشتر است.