تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 22/12/80

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-ژئومورفولوژي

استاد مشاور : دکتر سيد ابوالفضل مسعوديان

نام و نام خانوادگي : عليرضا ابراهيم زاده صفار

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر حسنعلي غيور-دکتر مسعود معيري

هيدروژئومورفولوژي حوضه آبريز لتيان

چكيده

هيدروژئومورفولوژي يكي از شاخه هاي جغرافياي طبيعي است كه به بررسي اشكال سطح زمين در ارتباط با شرايط آب و هوائي و آب شناختي يك منطقه مي پردازد. حوضه مورد مطالعه يكي از زير حوضه هاي آبريز رودخانه جاجرود مي باشد كه در دامنه جنوبي كوهستان البرز و در شمال شرق تهران واقع شده است. وسعت اين حوضه حدود 710 كيلومترمربع است. حوضه مذكور با جمع آوري كليه آبهاي سطحي ناشي از بارندگي و همچنين چشمه سارهاي موجود در منطقه ، در محل لتيان در درياچه سد وارد مي شود. بخشي از اين آب جمع آوري شده در پشت سد جهت مصرف مردم در قسمت شرق و جنوب شرق تهران استفاده شده و بخش ديگر با عبور از مناطق شرق تهران و شرب روستاهاي مجاور رودخانه در نهايت به حوضه هاي داخلي ايران (حوض سلطان و مسيله ) مي ريزد. در اين تحقيق سعي شده با توجه به منابع موجود و اهميت تهيه جديدترين دادههاي آماري و نقشه هاي مربوط به عناصراقليمي حوضه به بررسي ژئومورفولوژي منطقه با شرايط آب شناختي پرداخته شود.

بر اساس بررسيهاي انجام شده اعمال مديريت آبخيزداري در منطقه، علاوه بر جلوگيري از تخريب و تهديد نواحي سكونتي در حوضه (بخصوص پائين دست حوضه) مي تواند با توجه به شرايط فعلي حاكم برحوضه، با استفاده بهتر از منابع آبي موجود و تقويت پوشش گياهي ، اقدام به ارائه كارهاي عملي كاهش مواد رسوبي اضافي حوضه در پشت سد و كاهش عمر آن انجام داد.