تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 20/12/80

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-ژئومورفولوژي

استاد مشاور : دکتر سيد ابوالفضل مسعوديان

نام و نام خانوادگي : بابک اجتماعي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر ايران غازي

سيستمهاي ژئومورفيك پلاياي فيروزآباد

چكيده

فيروزآباد يكي از شهرهاي استان فارس در جنوب ايران مي‌باشد كه در دوره‌هاي گذشته درياچه‌اي در محل كنوني شهر وجود داشته است. علاوه براسناد ومدارك تاريخي كه وجود اين درياچه را ثابت مي‌كند، فرمهاي شكل‌زايي سيستم نيز اين نظريه را تأييد مي‌كند زيرا طبق اصل يونيفورمتاريانيسم حال كليد گذشته مي‌‌باشد واز طرف ديگر با توجه به زمان حال مي‌توان وضعيت آينده را ترسيم كرد.

تحليل سيستمي از جمله روشهايي است كه مي‌تواند جوانب مختلف منطقه را بررسي و براي آينده پيش‌بيني كند.

اين تحقيق شامل 8 فصل مي‌باشد. فصل اول مقدمه‌اي برسيستمهاي ژئومورفيك، فصل دوم فرمهاي سيستمي، فصل سوم و چهارم نقشهايي كه آبراهه‌ها، ارتفاعات، تابش وپوشش گياهي در سيستم به عهده دارند توضيح داده شده است. در فصل پنجم نقشه سيستمهاي ارضي تهيه شده و فصل ششم چگونگي شكل‌گيري چشم‌اندازهاي سيستم توضيح داده شده است وبالاخره در فصل هفتم پيشنهادها و نتايج تحقيق آورده شده است ودر نتايج تحقيق دو دسته اطلاعات آورده شده است كه اطلاعات اول جوابي است به فرضيه وسئوال تحقيق و اطلاعات دوم شامل فرمانهاي سيستمي است كه چگونگي بهره‌برداري از سيستم را نشان مي‌دهد و پيشنهادها شامل دو دسته مطالعاتي و اجرائي مي‌شود.