تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 8/11/80

رشته و گرايش : تاريخ-ايران دوره اسلامي

استاد مشاور : دکتر مرتضي نورائي

نام و نام خانوادگي : سيد محمود سادات

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر لقمان دهقان نيري

تحولات سياسي ـاجتماعي كاشان از مرگ ناصرالدين شاه تا كودتاي رضاخان ( 1338ـ 1313 ق )

چکيده

با بروز مشروطيت در كشور ، ايرانيان نظامي را تجربه نمودند كه قبل از آن نيازموده بودند . حوادث و رخدادهاي مقارن و بعد از مشروطيت در تهران بر ساير نقاط كشور اثر گذاشت كه اين تأثير در نقاط مختلف متفاوت بود.

كاشان به علت موقعيت جغرافيايي و نزديكي به پايتخت و همچنين اعزام محصلين به اروپا و نيز وضعيت بد اقتصادي به سرعت متأثر از رخدادهاي پايتخت گرديد.

سال 1313 قمري آغاز تحولات و سال 1338 قمري سال پايان تحولات بود. دو تحول عمدة كاشان از مرگ ناصرالدين شاه تا كودتاي رضاخان عبارتند از:

حوادث مشروطه و علل آن و همچنين طغيان نايب حسين و پسرش ماشاءالله خان كه مدتها حاشية‌كوير مركزي ايران را دستخوش حوادث گوناگون قرار داد . اين دو تحول به عنوان بخش‌هاي اصلي اين رساله انتخاب گرديده است كه در بخش‌هاي 2 و3 به علل و عوامل بروز مشروطيت و عكس‌العمل گروه‌هاي اثرگذار اجتماعي در قبال آن و همچنين چالش‌هاي مشروطيت در كاشان پرداخته مي‌شود . در بخش چهارم نيز ضمن بيان سير حوادث طغيان نايبيان به علل و عوامل محلي ، ملي و فراملي كه منجر به بروز طغيان شده است مي‌پردازيم . در بخش اول رساله نگاهي به جغرافيا و تاريخ كاشان به طور مختصر افكنده‌ايم.