تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 26/6/80

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر علي اصغر مهاجراني

نام و نام خانوادگي : ستار صادقي ده چشمه

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر نصراله پورافکاري-دکتر رسول رباني

بررسي جامعه شناختي موانع اجتماعي فرهنگي توسعه در شهرستان فارسان

چكيده

اين پژوهش در قالب سه مفهوم اساسي جامعه ، فرهنگ و تجدد صورت گرفته است. تئوري اين پژوهش، نظريه نوسازي است كه به صورت پيمايشي و با ابزار پرسشنامه انجام شده است.

اهداف اين پژوهش بطور كلي عبارتند از: 1ـ توجه به مردم و فرهنگ در روند توسعه 2ـ توجه به تحقيقات جامعه شناختي در روند توسعه 3ـ شناخت عوامل بازدارنده اجتماعي ـ فرهنگي توسعه.

پنج فرض اساسي با متغيرهاي مستقل قوم گرايي، تقدير گرايي، سنت گرايي، آخرت گرايي و نداشتن تحصيلات و آگاهي، مطرح شدند كه براي سنجش آنها تعداد 207 سرپرست خانوار انتخاب شدند. بر اساس ضريب همبستگي رتبه اي اسپيرمن و تحليل رگرسيوني چند متغيره، به اين نتيجه رسيديم كه بين عوامل اجتماعي ـ فرهنگي و توسعه نيافتگي رابطه وجود دارد. اين رابطه با متغيرهايي از قبيل: نگرش منفي نسبت به زنان، عدم برخورداري از امكانات فرهنگي، مشاركت سياسي، نياز به پيشرفت، و ريسك پذيري، بررسي و مورد تأييد قرار گرفت. در نهايت جامعه مورد مطالعه براي توسعه از لحاظ اجتماعي ـ فرهنگي بايد ديد تازه تري نسبت به دنياي مدرن داشته باشد، نگرشهاي منفي را اصلاح بخشد، و براي رسيدن به مرحله توسعه نياز به عقلانيت ابزاري، انتقاد، شادي، توجه به امور دنيايي، تكنولوژي، وسايل ارتباطي، آگاهي جامعه پذيري فرزندان بر اساس تجدد و.... است . مسلما در اين راه فقر به فقر مضاعف مي انجامد. براي رفع فقر و توزيع عادلانه امكانات بايد توجه جدي شود.