تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 8/7/80

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر فريدون وحيدا

نام و نام خانوادگي : مريم اولادي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر فروغ السادات عريضي

عوامل اجتماعي –اقتصادي موثر بر نظام ارزشي دانش آموزان دوره متوسطه شهراصفهان در مقايسه با والدين آنان 

(مناطق 3 و 4 آموزش و پرورش اصفهان)

چكيده

اين پژوهش با عنوان «عوامل اجتماعي ـ اقتصادي موثر بر نظام ارزشي دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان در مقايسه با والدين آنان»، به صورت پيمايشي و با ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. تعداد نمونه، شامل 245 نفر دانش آموز و 245 نفر والدين آنان بوده است.

دراين پژوهش، سنجش تأثير برخي عوامل اجتماعي ـ اقتصادي بر نگرشهاي ارزشي، و همچنين سنجش نگرش والدين و دانش آموزان نسبت به ارزشهاي اجتماعي (11 گويه)، ارزشهاي مذهبي (7 گويه) و ارزشهاي اقتصادي (6 گويه) مورد توجه قرار گرفته است.

يافته هاي تحليل رگرسيوني گوياي آن است كه جنسيت، ميزان استفاده از كالاهاي فرهنگي و ميزان استفاده از تسهيلات زندگي روي ارزشهاي اجتماعي والدين اثر دارد و تغييرات در نگرشهاي ارزشي مذهبي والدين، توسط متغيرهاي تحصيل پدر، جنس، ميزان و نوع مسافرتها تبيين مي شود. همچنين تفاوت در نگرشهاي ارزشي اجتماعي دانش آموزان توسط متغير تحصيل مادر، ارزشهاي مذهبي توسط متغير تحصيل پدر و ارزشهاي اقتصادي توسط ميزان و نوع مسافرتها و ميزان استفاده از تسهيلات زندگي تبيين مي شوند.

نهايت آنكه، يافته ها نشان مي دهد كه اختلاف ميانگين نمرات دانش آموزان و والدين در خصوص ارزشهاي اجتماعي، مذهبي و اقتصادي كاملا معني دار بوده و لذا موضوع «فاصله نسلها» و تغيير در اولويت هاي ارزشي دو نسل جوان و بزرگسال پذيرفته شده است.