تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 8/7/80

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر طاهره خوشحال

نام و نام خانوادگي : علي حسين نظري

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر غلامحسين شريفي

آرمانگرايي در شعر سعدي

چكيده

موضوع آرمانگرايي در شعر سعدي با هدف شناخت بيشتر انديشه هاي آرماني سعدي در زمينة مسائل فردي و اجتماعي پيگيري و بررسي شده است . در اين رابطه ابتدا نظريات جامعه شناسان ، اديبان و حكيمان در مورد طرح مدينه هاي فاضله و ‌آرمانشهر هاي بشري بررسي شد ، آنگاه انديشه هاي اين شاعر بزرگ در زمينه معايب فرد و جامعه و ايجاد يك مدينه فاضله مبتني بر انديشه هاي ديني ـ ملي ، با مطالعة همة آثار وي مخصوصاً اشعارش استخراج گرديد ؛ اين انديشه ها كه در بر گيرند . ابعاد مختلفي از زندگي فردي و اجتماعي انسان است ؛ در بخش هايي جداگانه نظير : آيين حكومت ، خانه و خانواده ، تعليم و تربيت ، روابط اجتماعي ، هنر و ادبيات ، فقر و ثروت ، سيرت و صورت انسان كامل و مسايلي از اين قبيل دسته بندي شد . به دنبال طرح هر يك از ديدگاه هاي سعدي در زمينة مسايل مختلف فردي و اجتماعي ، نظريات برخي حكما ، شعرا ، و نويسندگان متقدم و متأخر او جهت تأييد و يا مقايسه انديشه هايش آورده شده است.