تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 30/7/80

رشته و گرايش : الهيات-فلسفه و کلام اسلامي

استاد مشاور : دکتر مهدي دهباشي

نام و نام خانوادگي : مصطفي قاسمي زاده

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سيد مهدي امامي جمعه

نظريه عنايت در فلسفه مشاء اشراق و متعاليه

چكيده

يكي از مسائل مهمي كه مورد توجه فلاسفه در زمانهاي مختلف بوده ,مساله عنايت واجب تعالي به مخلوقات بوده است.اين نظريه اولين بارتوسط فارابي بنيانگذار مكتب مشا, ارائه گرديده است .كه مسائل اساسي آن عليت واجب نسبت به مخلوقات،علم واجب به عليت خود ورضايت واجب از مخلوقات مي باشد.

دراين تحقيق سعي بر اين بوده است كه مسائل اساسي نظريه عنايت راازديدگاه فارابي موردبررسي قرارداده وسپس اين نظريه راازديدگاه ابن سينا مورد بررسي قرارداده وتاثيراتي را كه از فارابي پذيرفته وهمچنين گسترشات ونوآوريهائي را كه ابن سينا در اين زمينه داشته مورد بررسي قرارگرفته است.

بعد ازآن نيز اين نظريه را ازديدگاه شيخ اشراق مورد بررسي قرارداده واشكالاتي را كه بر اين نظريه وارد كرده مطرح گرديده است وراه حل خود شيخ اشراق را نيز بيان كرده ايم.

در پايان نظريه عنايت را از ديدگاه ملاصدرا مورد تحليل قرار داده واشكالاتي را كه بر نظريه عنايت وارد كرده،مطرح نموده وراه حل نهائي ملاصدرا را كه نقائص نظر مشائين واشراقيين راندارد ،بيان نموده ايم.