تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 4/9/80

رشته و گرايش : تاريخ-اسلام

استاد مشاور : دکتر محمدعلي چلونگر

نام و نام خانوادگي : قاسم خردمندي

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر اصغر منتظرالقائم

حيات سياسي و اجتماعي قبيله اشعر در قرن اول هجري

چکيده

رساله متشكل از پنج بخش، يك فهرست، يك مقدمه، متن اصلي و در پايان نيز يك نتيجه گيري است. پيوست ها شامل نقشه هايي از محدوده حيات سياسي و اجتماعي قبيله اشعر مي باشد. اين رساله در 163 صفحه تهيه و حاصل استفاده از 118 منبع دست اول، تحقيقي و خارجي است.

با ظهور اسلام قبيله اشعر نقش اساسي در تحولات تاريخ اسلام ايفا نمود. نقش افراد اين قبيله در جنگ هاي اسلامي چشم گير است و همزمان با مهاجرت قبايل متعدد به نقاط مختلف دنياي اسلام اين قبيله نيز مبادرت به مهاجرت نمود. اين رساله به نقش آنها در فتوح ، مهاجرت هاي قرن اول هجري، رجال صاحب نام و خدماتي كه به فرهنگ و تمدن اسلامي نموده اند مي پردازد.