تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 26/6/80

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي - اقليم شناسي

استاد مشاور : دکتر سيد هدايت اله نوري-محسن پيرمراديان

نام و نام خانوادگي : علي اکبر استادحسيني

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر جواد خوشحال

تأثيرات اقليم بر روي محصول سيب در منطقه سميرم

چكيده

يكي از شاخه هاي علم اقليم شناسي، اقليم كشاورزي است كه به بررسي تأثيرات اقليم برروي محصولات كشاورزي مي پردازد.

اين پژوهش در شش فصل تدوين شده است. ابتدا ويژگيهاي طبيعي منطقه مورد بررسي قرار گرفته است. سپس اقليم منطقه مطالعه شده كه ميانگين دماي سالانه آن 5/10 درجه سانتي گراد و ميانگين بارش سالانه 340 ميليمتر مي باشد و اقليم منطقه با روش آمبرژه مطابقت دارد.

همچنين طول مراحل هشتگانه فنولوژيكي ميوه سيب كه شامل: متورم شدن جوانه ها، صورتي شدن، سبز شدن، گلدهي و تشكيل ميوه، تقسيم سلولي، شروع رشد ميوه و رسيدن كامل ميوه مي باشد محاسبه شده است و با اندازه گيري چگونگي رشد ميوه سيب درمنطقه منحني رشد ترسيم گرديده است.

پارامترهاي اقليمي موثر بر ميوه سيب نظير: دما، نور، باد، بارش، رطوبت نسبي مورد مطالعه واقع شده و ميزان درجه روز لازم در طول فصل رشد محاسبه شده كه براي درختان رد دلشيز 1766 و گلدن دليشيز 1850 درجه روز برآورد شده است.

در نهايت، اثرات سرما و يخبندان بر سيب، انواع يخبندانها و احتمال تاريخ بازگشت سرماهاي خطرناك در منطقه محاسبه گرديده است.