تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 31/6/80

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر علي اصغر مهاجراني

نام و نام خانوادگي : موسي شعبانپور

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مهدي اديبي سده

تحليل جامعه شناختي نقش زنان روستايي در فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي

چكيده

چنانكه از موضوع اين تحقيق برمي آيد ما در پي پاسخ به اين پرسش هستيم كه چه عواملي بر نقش اجتماعي زنان روستايي تأثير مي گذارد. اين تحقيق علاوه بر عوامل اقتصادي، بر ديگر عوامل هم تأكيد دارد. بطور كلي اين عوامل بر دو نوع اند الف ـ عوامل مادي ب ـ عوامل غير مادي.

در تعريف عملياتي نقش به دو بخش اجتماعي و غير اجتماعي تقسيم شده و نقش اجتماعي نيز در فعاليت اقتصادي و اجتماعي نمايان مي گردد.

متغيرهاي مستقل در اين پژوهش عبارتند از: تكنولوژي و مالكيت (عوامل مادي)، تعهد مذهبي و استفاده از وسايل ارتباط جمعي (عوامل غير مادي) و موقعيت اجتماعي ـ جمعيتي خانواده (به عنوان يك عامل مادي و يك عامل غير مادي).

در اين پژوهش مشخص گرديد كه استفاده از تكنولوژي و مالكيت خانواده بر فعاليتهاي اقتصادي زنان روستايي تأثير مي گذارد. از سوي ديگر بين ميزان استفاده از وسائل ارتباط جمعي و همچنين تعهد مذهبي و فعاليت اقتصادي رابطه معني داري وجود دارد.