تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 20/4/80

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-ژئومورفولوژي

استاد مشاور : دکتر حسنعلي غيور

نام و نام خانوادگي : محسن توکلي نجف آبادي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدحسين رامشت-دکتر مسعود معيري

بررسي مقدماتي زمين ريخت‌شناسي براي ساماندهي رودخانه كارون به منظور كشتيراني(از شوشتر تا بند قير)

چكيده

رساله متشكل از چهار فصل، يك پيشگفتار و يك نتيجه‌گيري به همراه ضمائم  شامل واژه‌نامه، علائم بكار رفته در رساله، مي‌باشد. رساله در 120 صفحه تدوين و براي نگارش آن از 24 منبع فارسي و 15 منبع خارجي استفاده شده است.

بهره‌برداري از رودخانه‌ها به عنوان معابر آبي ارزان هميشه مورد توجه بشر بوده و بدون شك امروزه اين روش ترابري بخش مهم و جدا نشدني از ساختار كلي ترابري بسياري از كشورهاي جهان را تشكيل مي‌دهد. به همين دليل همواره بشر سعي نموده اين معابر آبي را به نحوي ساماندهي و مهيا نمايد تا بتواند از آنها به عنوان خطوط حمل و نقل ارزان كالا استفاده كند. در ايران تنها رودخانه‌اي كه مي‌تواند چنين ويژگي را دارا باشد رودخانه كارون است.

رودخانه كارون از آن جهت اهميت مضاعف دارد كه قادر است ارتباط مناطق داخلي خوزستان را با نقاط فرامرزي فراهم سازد. اينكه چرا تاكنون در مورد نقش ترابري كارون كار جدي صورت نگرفته بحث و جايگاه خود را دارد، ولي در اين رساله سعي شده موانع فني در بهره‌برداري از اين كانال آبي بازشناسي و با مطالعه روشهاي متعدد در زمينه ساماندهي و مهندسي رودخانه‌ها بهترين و معقول‌ترين راه حل را با توجه به شناخت روابط بين فرايندها و فرمهاي ناشي از اين فرايند ارائه شود.