تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : حميد نظري پور

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر جواد خوشحال

تاريخ دفاع : 16/8/86

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي

استاد مشاور : دکتر محمود خسروي

تحليل همديدي بارشهاي سنگين استان بوشهر

چكيده

در استان بوشهر به علت شرايط مساعد رطوبتي در صورت ورود عوامل صعود قوي بارانهاي سنگين اتفاق مي افتد که عامل اصلي سيلابها ميباشد. بدين منظور شناسايي سامانه هاي موجد اينگونه بارشها و زمان رخداد آنها در منطقه ميتواند براي استفاده بهينه از آب ناشي از آنها و همچنين آمادگي در برابر اثرات مخرب و کاهش خسارات ناشي از آنها و هشدار به مسئولين و ساکنان مؤثر باشد. لذا هدف اصلي اين پژوهش شناسايي الگوهاي موجد بارشهاي سنگين(بالاي 70 ميليمتر در روز) و سامانه ها و مؤلفه هاي مؤثر براي تقويت، توسعه و تشديد آنها، زمان رخداد و همچنين شناسايي عوامل و مکانهاي صعود و منابع و مسير رطوبت اينگونه بارشها در منطقه ميباشد.

اين پژوهش به روش کتابخانه اي، آماري و بر اساس داده هاي بارش روزانه ايستگاههاي مستقر در منطقه و داده هاي جوي آنها در دوره زماني بيست ساله(2004-1985) و با رويکرد محيطي - گردشي انجام گرفته است.

يافته هاي حاصل از تجزيه و تحليل داده هاي محيطي اين پژوهش نشان ميدهند که بارشهاي سنگين استان بوشهر در فصل پاييز و زمستان و عمدتاً در ماههاي دسامبر و ژانويه ريزش ميکنند. همچنين نتايج حاصل از تحليل نقشه هاي سينوپتيکي داده هاي جوي نشان ميدهند که سامانه هاي سوداني و مديترانه اي مهمترين الگوهاي موجد بارشهاي سنگين در منطقه ميباشند. زمان فعاليت سامانه سوداني عمدتاً ژانويه و قلمرو بارشي آن جنوب، جنوبشرق و شرق منطقه و در مقابل زمان فعاليت سامانه مديترانه اي - سوداني عمدتاً دسامبر و قلمرو بارشي آن غرب، جنوبغرب و جنوب منطقه ميباشد.

منابع تأمين رطوبت بارشهاي سنگين منطقه مورد مطالعه عمدتاً مناطق حاره اي شرق و غرب آفريقا، اقيانوس هند، درياي عرب، خليج عدن و گينه، درياي سرخ، خليج فارس و درياي عمان و درياي مديترانه و مسيرهاي ورود آن به منطقه مورد مطالعه نيز عمدتاًٌ جنوبغربي، جنوب و جنوبشرقي ميباشد. عوامل صعود سطح زمين نقش ناچيزي در ايجاد بارشهاي سنگين در منطقه دارند و نقش اصلي عمدتاً با عوامل صعود سطح بالا ميباشد.

واژه هاي کليدي: بارش سنگين، اقليمشناسي همديد، استان بوشهر