تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : داود كريمي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر رسول رباني خوراسگاني

تاريخ دفاع : 18/6/87

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر مهدي اديبي سده

بررسي ساختار قدرت در خانواده و تأثير آن بر مشارکت اجتماعي (مطالعه موردي: دانشگاه قم)

چكيده

تحقيق حاضر با رويکرد تکويني ، مشارکت اجتماعي افراد را در ميان نمونه اي از دانشجويان دانشگاه قم مورد مطالعه قرار داده است. بر اساس اين رويکرد شکل گيري مشارکت اجتماعي متأثر از زمينه هاي تکويني افراد است .از ميان زمينه هاي تکويني، خانواده در قالب ساختار توزيع قدرت و مشارکت در دوران کودکي و نوجواني به عنوان متغيرهاي مستقل موثر بر مشارکت اجتماعي مورد مطالعه قرار گرفته است. .متغير ساختار قدرت در خانواده در قالب ساختار يک جانبه پدر محور ،يک جانبه مادر محور ،متقارن نسبي و متقارن همه جانبه (مشارکتي ) ،که نشانگر طيفي است که در يک طرف آن استبداد و در طرف ديگر آن دموکراسي قرار دارد،اندازه گيري شده است. اين تحقيق با استفاده از روش پيمايش و ابزار پرسشنامه انجام گرفته واطلاعات مورد نظر با روش نمونه گيري طبقه اي،با حجم نمونه 390 نفر،جمع آوري شده است.

نتايج اين تحقيق نشان داد که بين ساختارقدرت در خانواده و مشارکت اجتماعي افراد رابطه وجود دارد ، هر اندازه قدرت در خانواده به سمت ساختار مشارکتي ميل­کند، ميزان مشارکت افراد نيز افزايش مي­يابد .همچنين مقايسه هاي زوجي حاکي از معنادار بودن تفاوت ميزان مشارکت اجتماعي در بين هر يک از گونه هاي ساختار قدرت در خانواده دارد. در تحليل رگرسيوني از بين تمامي متغير­هاي مستقل وارد شده تحقيق،تنها ساختار قدرت در خانواده و مشارکت در کودکي و نوجواني تاثير معناداري را بر مشارکت اجتماعي داشتند.از طرفي ديگرنيز با افزايش ميزان مشارکت در دوران کودکي و نوجواني،ميزان مشارکت اجتماعي افراد در بزرگسالي افزايش مي­يابد.از ميان متغير هاي زمينه اي تأثير جنس بر روي مشارکت معنادار نبود ولي سن و تحصيلات تأثيرشان معنادار بود همچنين پايگاه اجتماعي اقتصادي و بعد ذهني مشارکت تأثير معناداري رابر مشارکت اجتماعي داشتند.

کليد واژه ها: ساختار قدرت در خانواده ،مشارکت اجتماعي ،رويکرد تکويني،ساختار يک جانبه مادر محور، ساختار يک جانبه پدر محور،ساختار متقارن نسبي ،ساختار متقارن همه جانبه.