تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : اردشير آذرخش

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مهدي اديبي سده- دکتر بهجت يزدخواستي

تاريخ دفاع : 18/6/87

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر رسول رباني خوراسگاني

بررسي وضعيت هويت ديني دانش آموزان مدارس متوسطه (پسرانه) شهر سنندج

چكيده

هدف اصلي تحقيق حاضر عبارت است از بررسي وضعيت هويت ديني دانش آموزان در شهر سنندج براساس متغيرهاي جمعيت شناختي، و نمونه تحقيق متشكل از 369 دانش آموز پسر در سنين 8 تا 14 سال بوده‌اند كه به صورت تصادفي از مدارس شهر سنندج انتخاب شده اند. ابزارهاي اصلي مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه و مصاحبه بوده است. هويت ديني در سه سطح مورد بررسي قرار گرفته است سطح اعتقادي- شناختي، تجربي- احساسي و مناسكي- ارزشي، داده هاي پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS مورد بررسي قرار گرفته اند. كه نتايج حاكي است كه : رابطه همبستگي معناداري بين سن و هويت ديني در سطوح تجربي- احساسي و مناسكي- ارزشي وجود دارد. با اين حال رابطه بين هويت ديني و سطح اعتقادي - شناختي مشاهده نشد. همچنين رابطه معناداري بين رشته تحصيلي و هويت ديني مخصوصاً در سطح دبيرستان مشاهده شد، نهايتاً رابطه معناداري بين تحصيلات پدر و هويت ديني دانش آموز مشاهده نشد، تحصيلات مادر در اين رابطه نقش معكوسي داشته است.

براساس يافته هاي اين تحقيق مي توان چنين گفت سن ، پايگاه اقتصادي- اجتماعي و تحصيلات پدر در بين متغيرهاي بودند كه در تحليل رگرسيوني بيشترين رابطه را با هويت ديني داشته اند، ساير متغيرها مانند وسايل ارتباط جمعي ، رشته تحصيلي رابطه چنداني با هويت ديني نداشته اند.

كليد واژه ها: هويت، هويت ديني، دين ، رسانه