تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فرهاد شايگان فرد

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر وحيد قاسمي دکتر علي رباني خوراسگاني

تاريخ دفاع : 16/6/87

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر مهدي اديبي سده

بررسي جامعه شناختي فرهنگ سياسي احزاب و سازمانهاي اصلاح طلب (درطول يک دهه, از خرداد76)

چكيده

رويکرد اصلي اين رساله متوجه بررسي احزاب و سازمانهاي اصلاح طلب از منظر فرهنگي و بطور مشخص فرهنگ سياسي است براي اين منظور در فصول مختلف اين رساله ابتدا به بررسي ريشه­ها و چگونگي شکل گيري فرهنگ سياسي از منظر صاحبنظران مختلف پرداخته شده، سپس با ارائه يک متدولوژي مبتني بر رويکرد تاريخي به تحليل فرهنگ سياسي ايران در طول تاريخ پرداخته شد آنگاه رهيافتها و الگوهاي مطالعاتي در زمينه فرهنگ سياسي ايران مرور گرديد، تا بدين وسيله يکي از اهداف تحقيق يعني شناخت مولفه­هاي فرهنگ سياسي ايران که عبارت از 8 مولفه مثبت و منفي بود از دل اين فرهنگ استخراج گردد همه تلاش بدين منظور بود که هر کدام گوياي عوامل تأثيرگذار محيطي، شرايط تاريخي، باورهاي ديني، ساخت قدرت و.... هستند. که با پشتوانه مجموعه اين عوامل هدف کلي تحقيق يعني ارائه الگوي نظري براي تحليل فرهنگ سياسي احزاب و سازمانهاي سياسي ايران، ميسر گردد. سپس مفهوم حزب و احزاب سياسي در ايران بويژه احزاب و سازمانهاي مورد مطالعه پژوهش بررسي شده، آنگاه با استفاده از روش تحقيق کيفي و تکنيک تحقيق تحليل محتوا به استخراج داده ها از واحدهاي تحليل پژوهش که شامل؛ مطبوعات وابسته به ارگانهاي حزبي، احزاب و سازمانهاي پژوهش، و مصاحبه با فعالان اين احزاب و سازمانها بود، پرداخته شد که اين داده­ها نيز در قالب­هاي هيجده گانه الگوي تحقيق ريخته شد و مورد تحليل و مقايسه قرار گرفت، نتيجه تحقيق نيز ابتدا پاسخ به سوالات چهارگانه پژوهش بود سپس حاوي شناخت ضعفها و ناکاميهاي احزاب وسازمانهاي مورد نظر پژوهش بود که درصورت توجه بدانها جهت بهبود و التيامشان، مي توان آنها را بعنوان راهکارهايي براي اصلاح وتغييير الگوي فرهنگ سياسي احزاب و سازمانهاي مذکور به سمت الگوي مطلوب نيز در نظر گرفت.

واژه هاي کليدي: اصلاح طلب، جامعه‌پذيري سياسي، حزب، فرهنگ سياسي، سازمان سياسي، مشارکت سياسي