تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : عبدالله صيدمرادي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر رسول رباني خوراسگاني- دکتر بهجت يزدخواستي

تاريخ دفاع : 25/4/87

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر مهدي اديبي سده

بررسي عوامل اجتماعي- فرهنگي مؤثر برمشاركت مردم در انتخابات مجلس شوراي اسلامي (1382 -1358)، (يك تحقيق پيمايشي درشهرستان دره شهر)

چكيده

شهرستان دره شهر يكي از شهرستان‌هاي استان ايلام است كه در جنوب شرقي اين استان قرارگرفته، ميزان مشاركت مردم اين شهرستان در انتخابات مجلس شوراي اسلامي طي دوره‌هاي گذشته در سطح بالايي قرار داشته است. براين اساس هدف عمده‌ي پژوهش حاضر، بررسي عوامل اجتماعي – فرهنگي موثر برمشاركت مردم در انتخابات مجلس شوراي اسلامي در دوره (1382 – 1358) در يك روش تحقيق پيمايشي درشهرستان دره شهر مي‌باشد. تكنيك اصلي گردآوري داده‌ها پرسشنامه و از تحليل ثانويه نيز استفاده شده است. جامعه آماري اين پژوهش كليه افرادي هستند كه سن آنها بالاتر از 18 سال بوده و در شهرستان دره شهر سكونت دارند. شيوه نمونه گيري چند مرحله‌اي است كه حجم نمونه آن براساس فرمول كوكران 382 نفر برآورد شده است. نتايج ضريب همبستگي پيرسون ناشي از سنجش رابطه‌ي بين متغير مستقل دينداري و متغير وابسته‌ي مشاركت افراد در انتخابات نشان داد كه بين اين دو متغير رابطه‌ي معناداري وجود دارد(05/0>P) و شدت همبستگي بين آنها (580/0= R) مي‌باشد. همچنين رابطه ي بين متغير مستقل ساخت اجتماعي و متغير وابسته ي مشارکت افراد در انتخابات معنادار شد (05/0>P) و شدت همبستگي بين آنها (276/0= R) مي‌باشد. اما رابطه‌ي بين متغير مستقل پايگاه اقتصادي – اجتماعي و متغير وابسته‌ي مشاركت افراد در انتخابات معنادار نشد (293/0= P) و فرضيه صفر پذيرفته شد. نتايج تحليل رگرسيون چندگانه (خطي) به روش همزمان كه تمام متغيرهاي مستقل با هم وارد تحليل شده بودند نشان داد كه با اطمينان حداقل 95/0 متغيرهاي مستقل ارائه شده در مدل توانسته اند(338/0= R2) از واريانس متغيروابسته‌ي مشاركت افراد در انتخابات را تبيين كنند.

نتايج مدل رگرسيوني رابطه‌ي بين متغيرهاي مستقل پايگاه اقتصادي – اجتماعي، دينداري و ساخت اجتماعي با متغير وابسته ‌ي مشاركت افراد در انتخابات نشان داد كه ضريب تعيين (34/0= R2) شده است. بنابراين با اطمينان حداقل 95/0 مي‌توان بيان كرد كه متغيرهاي مستقل ارائه شده در مدل توانسته اند 34/0 از واريانس متغير وابسته‌ي مشاركت افراد در انتخابات را تبيين كنند. لذا متغيرهاي ديگري نيز در تبيين آن بايد لحاظ كرد.

نتايج ناشي از مدل عاملي سنجش (اندازه گيري) رابطه ي بين متغيرهاي مشاهده شده‌ي ابعاد اعتقادي، عاطفي، پيامدي و مناسكي با متغير پنهان دينداري نشان داد كه بار عاملي بعد اعتقادي دينداري(82/0=λ) داراي بالاترين ضريب و در ميان ساير ابعاد، بعد مركزي است. (GFI) شاخص نيكويي برازش (99/0) بدست آمده و (AGFI) شاخص نيكويي برازش اصلاح شده (95/0) بدست آمده است. بنابراين برازش مدل در حد مطلوبي مي باشد.

کليد واژه ها: انتخابات، نظام انتخاباتي، مجلس، انتخابات پارلماني،پايگاه اقتصادي – اجتماعي، دينداري، دره شهر، ساخت اجتماعي، طايفه – عشيره.