تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : زهرا حق شناس

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر علي رباني خوراسگاني

تاريخ دفاع : 24/4/87

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر وحيد قاسمي

بررسي ويژگي هاي شهر مطلوب و مقايسه آن با شهر اصفهان از نظر شهروندان اصفهاني

چكيده

هدف از انجام اين تحقيق به دست آوردن مدلهايي است که در رابطه با شهر مطلوب ارائه شده و به مرحله ساخت و ساز رسيده. با شناختن طرحهاي ارائه شده مي توان بهترين الگوي منطبق با فرهنگ شهر مورد نظر را انتخاب نموده و پس از تغييرات مورد نياز آن را در جامعه جديد به کار گرفت. از سوي ديگر در اين تحقيق در صدد به دست آوردن ديدگاه شهروندان اصفهان در رابطه با شهرشان بوديم که از طريق تحقيقات کمي به نتايج مورد نظر دست يافتيم در اين تحقيق از دو روش اسنادي و کمي جهت گردآوري و تحليل و بررسي مطالب استفاده کرديم. در روش اسنادي انواع مدلهاي مطرح شده مورد بررسي قرار گرفت که در اين بين دو مدل شهر خوب لينچ و شهر معرفتي جهت بررسي كمي و انطباق با شهر اصفهان انتخاب شد. در حقيقت مدل شهر خوب بيشتر در برگيرنده ابعاد شهرسازي و معماري يک شهر مطلوب است كه شاخصهاي مورد مطالعه با توجه به اين مدل عبارتند از سرزندگي، معني، تناسب و نظارت و اختيار و مدل شهر معرفتي بيش از همه بر ابعاد اجتماعي و فرهنگي يک شهر مطلوب تاکيد مي کند كه در برگيرنده شاخصهاي فرهنگ، شهروند ماهر، دانش، تكنولوژيهاي ارتباطي، روابط مستقيم، آموزش، تسهيلات و انجمن ها مي شود از اينرو نگارنده جهت در برگيري همه ابعاد شهر به ترکيب اين دو مدل در رابطه با شهر اصفهان پرداخته است و ديدگاه شهروندان اصفهاني را نسبت به شهر اصفهان از طريق سنجش اين شاخصها به دست آورديم، که با توجه به نتايج به دست آمده مي توان گفت که5/ 54 درصد از شهروندان اصفهاني شهر خود را فاقد ويژگيهاي شهر مطلوب مي دانند و 5/45 درصد شهر خود را شهري مطلوب براي زندگي مي دانند.گذشته از اين 1/ 63 درصد از پاسخگويان معتقدند كه شهر اصفهان فاقد ويژگيهاي يك شهر معرفتي است در حالي كه 9/ 37 درصد با توجه به گويه هاي مطرح شده معتقدند كه شهر اصفهان يك شهر معرفتي است از سوي ديگر 1/ 57 درصد از پاسخگويان بر اين نظرند كه اصفهان داراي ويژگيهاي شهر خوب لينچ است و حدود 9/ 43 درصد متفقند كه اصفهان از خصيصه هاي تئوري لينچ بي بهره است. از آنجا که در اين تحقيق سعي در تاکيد بر ابعاد جامعه شناختي شهر بود، تلاش شد که چشم اندازهاي انساني و فرهنگي يک شهر که اهميت و جايگاه ويژه اي در ساخت يک شهر دارند به صورت پررنگ تر نمايان شود.

واژه هاي کليدي: شهر، شهر مطلوب، شهروند، اصفهان