تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : الهام سيدان

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر حسين آقاحسيني- دکتر سيد محمدرضا ابن الرسول

تاريخ دفاع : 31/6/87

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر سيد علي اصغر ميرباقري فرد

نقد روضة‌الورد ترجمة عربي گلستان سعدي

چكيده

يکي از ترجمه‌هاي مشهور گلستان سعدي به زبان عربي، روضة الورد اثر محمد عطاء الله فراتي، دانشمند و اديب سوري است. مترجم در اين اثر با مهارت تمام در گزينش واژگان و برگردان دقايق و ظرايف متن گلستان کوشش نموده است. نثر عربي اين کتاب، آهنگين و داراي سجع بوده، اشعار فارسي نيز در اين ترجمه به شعر عربي برگردانده شده است و اين امر باعث شده تا مترجم به ضرورت وزن و قافيه در شعر فارسي تصرفاتي انجام دهد. گاهي نيز مترجم در فهم برخي عبارات دچار اشتباه شده و يا با ناديده گرفتن ايجاز موجود در متن گلستان، کلمه، عبارت و حتي جمله‌اي را در ترجمه افزوده است. در اين نوشتار پس از بررسي و نقد موارد فوق و نيز نماياندن کاستي‌هاي ترجمه، برگرداني صحيح از متن و اشعار مورد بحث ارائه مي‌شود.

عبارات و اشعار عربي گلستان نيز از تصرف مترجم عرب زبان بر کنار نمانده است که در فصلي مجزّا بدان پرداخته مي‌شود و سپس مواردي از ابيات و مضامين بحث‌انگيز گلستان با توجه به شروح و ديدگاه‌هاي مختلفي که در مورد آن‌ها ارائه شده، مورد بررسي قرار گرفته، توفيق مترجم در برگردان آن به زبان عربي در بوتة نقد قرار مي‌گيرد.

کليد واژه: گلستان، سعدي، روضة الورد، فراتي، ترجمه، نقد.