تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مريم شيري

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر طاهره خوشحال

تاريخ دفاع : 30/6/87

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر محمدرضا نصراصفهاني

بررسي و تحليل مقايسه­اي فرهنگ عامه در ديوان عرفي شيرازي و کليم کاشاني

چكيده

فرهنگ عامه شامل باورها و آدابي مي‌شود كه ذهن و زبان مردم جامعه را دربر گرفته است. بسياري از باورها و اعتقادات از ديرباز با زندگاني مردم عجين شده و در خون و پوستشان ريشه دوانده است.

سبك هندي، عرصة بروز و نمود عناصر گوناگون فرهنگ عامه است. شعر در عصر صفوي پيوندي تنگاتنگ با فرهنگ عوام و زندگي روزمرة مردم دارد.

عرفي شيرازي و كليم كاشاني، به عنوان دو تن از بزرگترين و برجسته‌ترين شاعران روزگار صفويان و از سخن‌سرايان بنام سبك هندي (اصفهاني)، مفاهيم گوناگون فرهنگ عامه را در شعر خويش و در قالب آفرينش‌هاي بلاغي و هنرنمايي‌هاي ادبي نمود داده‌اند.

با مطالعه، بررسي، تحليل و مقايسة فرهنگ عامه در ديوان عرفي و كليم مي‌توان:

1- به دركي ادبي، روان‌شناختي و جامعه‌شناختي از شعر اين دو شاعر رسيد.

2- ميزان و نحوة تأثيرگذاري فرهنگ عامه را در شعر هركدام دريافت.

كليدواژه‌ها: تحليل، سبك هندي، شعر، عرفي شيرازي، فرهنگ عامه، كليم كاشاني، مقايسه