تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : ميلاد شمعي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدرضا نصراصفهاني

تاريخ دفاع : 26/6/87

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر طاهره خوشحال

تحليل ساختاري و محتواي رمان «جاي خالي سلوچ» اثر محمود دولت آبادي

چكيده

تحليل ساختار و محتوا در يک اثر ادبي به ويژه از گذشته تاکنون،کمترمورد توجه بوده است.امروزه به منظور شناخت هر چه بيشتر و بهتر آثار ادبي، از اين دو نوع تحليل استفاده مي شود. تحليل ساختار روشي است که پژوهشگر،پديده هاي گوناگون علم خود را به طور جداگانه و مستقل از يکديگر مورد مطالعه قرار نمي دهد،بلکه همواره مي کوشد هر پديده را در ارتباط با مجموعه پديده ها بررسي کند.تحليل محتوا،تحليل و بررسي مضامين دروني و انديشه اي نويسنده است،به گونه اي که زبان شخصيتها حول اين محور بسط و گسترش پيدا مي کند.

محمود دولت آبادي به شهادت آثارش يکي از توانا ترين داستان نويسان امروز ايران است که چهار دهه از انتشار نخستين آثار او مي گذرد.وي با انتشار رمان "جاي خالي سلوچ" جاي خود را در ميان ديگر نويسندگان تثبيت کرد.نثر دولت آبادي در اين داستان به دليل تنوع و تعدد شاخصه هاي مثبت زباني،ادبي و فکري، نثري برجسته،پاکيزه و پيراسته به شمار مي رود.توصيفات نفس گير،تشبيهات دلپذير و مضامين بي نظير بر اين برجستگي،پاکيزگي وپيراستگي افزوده و در مجموع ستون فقرات هنر نويسندگي وي را نمايان تر ساخته است.برجسته ترين مضامين داستان عبارتند از:فقر و گرسنگي و مبارزه براي زندگي،نقد مناسبات زناشويي در شرايط نابسامان اجتماعي،مصائب پايان ناپذير مردم ستم ديده و رنج کشيده روستايي،اعتراض به اصلاحات ارضي و تقابل سنت و تجدد.

نگارنده در اين پايان نامه برآنست تا با تحقيق در ساختار و محتواي رمان "جاي خالي سلوچ" بتواند رهيافتي تازه و کارآمد براي شناخت آثار ادبي معاصر، بويژه رمان ارائه دهد و راهگشاي نوعي نگرش تازه در برخورد هنري و علمي با يک اثر ادبي باشد.

کليد واژه ها: محمود دولت آبادي،جاي خالي سلوچ،تحليل ساختار،تحليل محتوا،ادبيات اقليمي.