تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : رسول حيدري

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر جمشيد مظاهري- دکتر علي اصغر باباصفري

تاريخ دفاع : 20/6/87

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر اسحاق طغياني

طبقه بندي و تحليل موضوعي آراء و انديشه هاي شهريار

چكيده

نوشتار حاضر جستجويي  است پيرامون آراء و انديشه هاي شهريار كه در آن سعي كرده ايم با بررسي موضوعات مختلف ديوان شهريار نشان دهيم كه وي علاوه بر اينكه به عنوان شاعري غزلسرا مطرح است، در عرصه هاي مختلف اجتماعي، سياسي، ديني و غيره نيز طبع آزمايي كرده و بر خلاف نگاه معمول، شاعري است با ساحتهاي مختلف فكري. از اين رو با بررسي اشعار وي اعم از فارسي و تركي به طبقه بندي موضوعي اين نظريات پرداخته، آنگاه به فراخور هر موضوع و با استناد به نمونه‌هاي شعري اين موضوعات را تحليل كرده ايم. به طور كلي آراء و انديشه هاي شهريار در شش فصل طبقه بندي شده است: آراء و انديشه هاي ادبي، اجتماعي، سياسي، ديني، عرفاني و اخلاقي. افزون بر اين شش فصل، دو فصل نيز بر آن افزوده شد: فصل اول زندگي و شعر شهريار که در حکم مقدمه اي براي ورود به فصلهاي ديگر است و فصل آخر نتيجه گيري كلّي از اين مباحث. موضوعات مختلفي كه در پژوهش حاضر با آن مواجهيم، تأييدي است بر اينكه شهريار نه فقط يك شاعر غزلسرا كه شاعري است با تمام وجوه انساني كه انسان را با تمام گرايشها، خواسته‌ها و دغدغه‌هايش مورد توجه قرار داده است.

واژگان كليدي: شعر فارسي، شعر تركي، شهريار، انديشه، ادبي، اجتماعي، سياسي، ديني، عرفاني، اخلاقي.