تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فائزه دلائلي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محسن محمدي فشارکي- دکتر طاهره خوشحال

تاريخ دفاع : 19/6/87

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر حسين آقاحسيني

فرهنگ اصطلاحات عرفاني ديوان محمد شيرين مغربي

چكيده

محمد شيرين مغربي، (متوفي به سال 809 هـ . ق) از شاعران عارفي است كه انديشه­هاي ناب عرفاني داشته و تحت تأثير آراء ابن عربي به ويژه نظرية « وحدت وجود » بوده است. وي در اشعارش از اصطلاحات عرفاني، بسيار استفاده كرده است. در پژوهش حاضر، سعي شده به احصاء و بررسي اصطلاحات عرفاني ديوان وي بر اساس فرهنگ­ها و متون عرفاني پرداخته شود.

در گام نخست ، اصطلاحات ديوان استخراج گرديد. سپس از فرهنگ­ها و متون عرفاني در تبيين و توضيح هر اصطلاح استفاده شده است . از ميان فرهنگ­ها از فرهنگ اصطلاحات عرفاني ابن عربي ، نوشته گل بابا سعيدي، بيشتر استفاده شده است. همچنين كتاب­هايي از نوع اصطلاحات الصّوفيه كه در قرون مختلف نگاشته شده به كار آمده است.

شواهد شعري از شاعراني كه « محمد شيرين مغربي» با ايشان آشنا بوده، ذکر شده، سپس ابياتي از ديوان وي آمده كه حاوي اصطلاحات مورد نظر است و توضيح مختصري نيز بر آن افزوده شده است.

كليد واژه­ها: اصطلاحات عرفاني، شعر عرفاني، « محمد شيرين مغربي» شاعر عارف قرن هشتم.